مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Heat and Mass Transfer Modeling for Microbial Food Safety Applications in the Meat Industry: A Review

عنوان فارسی:

مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور

چکیده:

درجه حرارت یکی از عوامل مهم و موثر در رشد میکروبی در صنایع گوشتی بوده و از اینرو از جمله پارامترهایی است که برای ایمنی غذا در صنایع گوشتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در چند دهه اخیر، مدل سازی گرمایی و تغییر جرمی در محصولات غذایی مورد توجه ویژه در صنایع گوشتی قرار گرفته است به طوری که می توان با مدلهای میکروبی پیش بینی شده و در نهایت با مدلهای ارزیابی خطر هماهنگ کرد. بنابراین مدلهای گرمایی و تغییر جرمی را می توان به عنوان ابزار عملی برای ارزیابی ایمنی میکروبی محصولات گوشتی، به ویژه در صورت فرآورش غیر منتظره مانند خطا در فرآورش گرمایی.

تعداد صفحات انگلیسی: 20

تعداد صفحات فارسی: 48

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس توزیع گاوسی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس توزیع گاوسی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس توزیع گاوسی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Approximate Bayesian Confidence Intervals For The Variance Of A Gaussian Distribution

عنوان فارسی:

بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس توزیع گاوسی

چکیده:

هدف مطالعه حاضر، به دست آوردن و مقایسه بازه اطمینان برای واریانس توزیع گاوسی است. با توجه به ترتیب خطای مربع و توابع زیان هیگینز-تسوکو، بازه اطمینان بیزی تقریبی برای واریانس جامعه نرمال بدست می آید. با استفاده از داده های نرمال و نرم افزار SAS، بازه های اطمینان بیزی تقریبی به دست آمده با یک [بازه اطمینان] شناخته شده بدست آمده با روش کلاسیک، مقایسه خواهد شد. روش بیزی فقط بر مشاهده متکی است. نشان داده شده است که روش بیزی تقریبی پیشنهاد شده تنها بر مشاهدات متکی است. روش های کلاسیک، که از آمار مجذور کای استفاده می کند، همیشه بهترین بازه اطمینان را نتیجه نمی دهد.  

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2003

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Approximate Bayesian Confidence Intervals for The Mean of a Gaussian Distribution Versus Bayesian Models

عنوان فارسی:

بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

چکیده:

این مطالعه در مقایسه فاصله اطمینان برای میانگین توزیع گاوسی انجام شده است. با توجه به خطای مربع و تابع زبان هیگینز- تسوکو، تخمین فاصله اطمینان بیزی برای میانگین یک جامعه نرمال مشتق شده است. با استفاده از داده های نرمال و نرم افزار SAS، بازه اطمینان بیزی تقریبی به دست آمده از مدل بیزی منتشرشده مقایسه گردید. در حالی که روش های بیزی منتشر شده به انتخاب ابرپارامترهای حساس بوده و همیشه بازه اطمینان بهتری را نتیجه نمی دهد، نشان داده شده است که رویکرد بیزی تقریبی پیشنهاد شده، تنها بر مشاهدات تکیه داشته و اغلب بهتر عمل می کند.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 15

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سوابق نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Antecedents of Task Innovation: The role of Management Information Systems

عنوان فارسی:

سوابق نوآوری در کار: نقش سیستم های اطلاعات مدیریت

چکیده:

در بحران اقتصادی کنونی، توانایی های پردازش اطلاعات سازمان ها بر اساس تقاضاهای مازاد و متنوع به چالش کشیده شده است. در این راستا، بانکها سعی دارند سیستمهای اطلاعات مدیریت (MISs) جامع و پیچیده را به منظور بهره برداری از تواناییها و ظرفیتهای نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار، توسعه داده و به کاربرد ببندند. این مقاله به بررسی سوابق نوآوری در کار، منعکس شده در اثربخشی (MIS) می پردازد، که توسط مدل رقابت ارزش (CVM) عملیاتی شده است. CVM چهار مکتب مدیریت: سیستم باز (OS)، روابط انسانی (HR)، فرآیند های داخلی (IP) و مدل منطقی (RM) را به منظور ارزیابی اثربخشی با هم ترکیب می نماید.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 16

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فرهنگ سازمانی در دانشگاه های معاصر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فرهنگ سازمانی در دانشگاه های معاصر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی فرهنگ سازمانی در دانشگاه های معاصر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Organizational culture in contemporary university

عنوان فارسی:

فرهنگ سازمانی در دانشگاه های معاصر  

چکیده:

فرهنگ سازمانی، مفهوم است که به درک و تجزیه و تحلیل عواملی که سازمان آموزشی مانند دانشگاه برای کسب ساختار، توسعه و عملکرد انجام می دهد، کمک می نماید. تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی، مدل های مختلفی را که ممکن است شناخته شده باشد، نتیجه می دهد. بسیاری از تحقیقات بر اساس آن انجام شده است و در توسعه زمینه ای فرهنگهای سازمانی، بسیار بسیار دقیق تر و پیچیده تر، تحت عنوان چهارچوب ارزشهای رقیب شناخته شده است. چهارچوب ارزش های رقیب (CVF) یک ماتریس از چهار ربع در نتیجه عبور از ابعاد ضروری است که هر سازمان ممکن است آنرا به نمایش بگذارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 11

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر رسیدگی و دمای هوا بر تغییرات بافت موز در طول خشک شدن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر رسیدگی و دمای هوا بر تغییرات بافت موز در طول خشک شدن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر رسیدگی و دمای هوا بر تغییرات بافت موز در طول خشک شدن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Influence of ripeness and air temperature on changes in banana texture during drying

عنوان فارسی:

تأثیر رسیدگی و دمای هوا بر تغییرات بافت موز در طول خشک شدن

چکیده:

این پژوهش در نظر دارد توضیح دهد که چگونه ویژگی های تغییرپذیری تکه های موز cavendish grand naine  در طول خشک شدن در هوای گرم تغییر می کند. به دلیل اینکه درجه رسیدگی موز تازه به طور قابل توجهی بر ویژگی های تغییرپذیری محصولات خشک تأثیر می گذارد. در ابتدا، تغییراتی در موز تازه در طول نگهداری موز در یک اتاق گرم و مرطوب موز توجه قرار می گیرد.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2002

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربردهای اگزوپلی ساکاریدها در صنایع لبنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربردهای اگزوپلی ساکاریدها در صنایع لبنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کاربردهای اگزوپلی ساکاریدها در صنایع لبنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Applications of exopolysaccharides in the dairy industry

عنوان فارسی:

کاربردهای اگزوپلی ساکاریدها در صنایع لبنی

چکیده:

اگزوپلی ساکاریدها (EPS) ترکیب شده با باکتری های اسید لاکتیک (LAB) نقش عمده ای در تولید محصولات لبنی مخمر مانند ماست، دوغ نوشیدنی، ماست، پنیر، خامه ورآمده (مخمر)، دسر شیری بازی می کنند. تنوع زیادی در محصولات EPS تولید شده با LAB از نظر کمیت، ترکیب شیمیایی، اندازه مولکولی، وزن، حضور زنجیره های جانبی و سفتی مولکول وجود دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2001

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Relationship between parenting styles and hardiness in high school Students

عنوان فارسی:

روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی و بررسی روابط بین سبک های فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی می باشد.

روش کار: در این پژوهش همبستگی و مقطعی، 176 دانش آموز دبیرستانی (80پسر و 96 دختر) از طریق شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از تهران انتخاب شد. نمونه گیری نگرشهای شخصی (PVS) به وسیله Kobasa تهیه شد و پرسشنامه اختیارات والدین نیز (PAQ) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که رابطه مثبت و مهمی بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت وجود دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 10

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Professional values and self-concepts in high school students

عنوان فارسی:

ارزشهای حرفه ای و خودانگاره در دانش آموزان دبیرستان

چکیده:

روابط بین خودانگاره، شغل آینده و ارزشها در 230 دانش آموز در مدارس انسانی و علوم و در آموزشگاه های حرفه ای و چند حرفه ای در کاتانیا (ایتالیا) بررسی شد. سنجش ها: افتراق معنایی برای خودانگاره یا مفاهیم خود و شغل آینده و پرسشنامه ارزشهای حرفه ای.

در دانش آموزان حرفه ای نسبت به سایر دانش آموزان روابط مهمی بین اصلاح خود، نوآوری، تنوع و فعالیت فیزیکی وجود دارد، در دانش آموزان چند حرفه ای نسبت به سایر دانش آموزان، رهبری و حقوق بسیار مهم ارزیابی شدند، دانش آموزان مدرسه انسانی و علوم نسبت به سایر دانش آموزان مسئولیت پذیری امری بسیار مهم تشخیص داده شد.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 13

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

A comparison of some confidence intervals for estimating the population coefficient of variation: a simulation study

عنوان فارسی:

مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری: مطالعه شبیه سازی

چکیده:

این مقاله بر اساس متدهای پارامتریک، غیرپارامتریک و روش های تعدیل یافته به بررسی تعداد زیادی از بازه های اطمینان پرداخته است تا از این طریق ضریب تغییرپذیری جامعه را ارزیابی کند. به همین دلیل یک مطالعه شبیه سازی صورت گرفته است تا عملکردهای مربوط به برآوردگرهای بازه ای جدید و موجود با همدیگر مقایسه شوند. در این مطالعه، تعداد زیادی از بازه ها از طریق ارزیابی واریانس با میانه (به جای ارزیابی آن با میانگین) تعدیل داده شدند، البته در این خصوص استفاده از این تعدیل ها نتیجه موفقیت آمیزی داشته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 24

تعداد صفحات فارسی: 31

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The Effect of Curriculum for Developing Efficient Studying Skills on Academic Achievements and Studying Skills of Learners

عنوان فارسی:

تأثیر برنامه آموزشی افزایش مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای مطالعه یادگیرنده ها

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر گسترش برنامه درسی مهارتهای مطالعه مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های مطالعه در دانش آموزان مدرسه ابتدایی پایه هفتم می باشد. در این پژوهش، نمونه های آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون (و مدل نیمه آزمایشی) برای گروه کنترل ترجیح داده شده است. دلیل این رجحان، مقایسه بین گروهی است که برنامه درسی بر روی آنها اجرا شد (گروه آزمایش) و گروهی که برنامه درسی به منظور پیشرفت تحصیلی و کسب مهارتهای مطالعه مؤثر، بر آنها اجرا نشد (گروه کنترل).

تعداد صفحات انگلیسی: 14

تعداد صفحات فارسی: 26

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نسل جدید از ویروس های کامپیوتری و تشخیص آنها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نسل جدید از ویروس های کامپیوتری و تشخیص آنها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نسل جدید از ویروس های کامپیوتری و تشخیص آنها

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

THE NEW AGE OF COMPUTER VIRUS AND THEIR DETECTION

عنوان فارسی:

نسل جدید از ویروس های کامپیوتری و تشخیص آنها

چکیده:

مـقاله حاضر یـک دیـدکلی از ویروسـهای کـامپیوتری و تکنـیک های دفـاعی را ارائـه می نماید. برنامه نویسان ویروسهای کامپیوتری، بطور عادی، از تکنیکهای گوناگونی برای ساخت ویروسها استفاده می کنند که ساختار درونی [کامپیوترها] را در هر آلوده شدن [با ویروس] تغییر می دهد. از سوی دیگر، فناوری های آنتی ویروس به طور مستمر ترفندها و روش های ویروس را به منظور غلبه بر تهدیدات آنها تحت نظر دارند. در این مقاله، متخصصان آنتی ویروس، برای تقویت بیش از پیش آنها، روش های جدیدی را طراحی و توسعه می دهند.

تعداد صفحات انگلیسی: 18

تعداد صفحات فارسی: 32

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهت گیری زبانی و چشم اندازهای روش شناختی در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهت گیری زبانی و چشم اندازهای روش شناختی در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جهت گیری زبانی و چشم اندازهای روش شناختی در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Linguistic orientation and methodological perspectives in the philosophy of the contemporary education

عنوان فارسی:

جهت گیری زبانی و چشم اندازهای روش شناختی در فلسفه تعلیم و تربیت معاصر

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، نشان دادن این واقعیت است که بمجرد بررسی های دقیق در برنامه آموزشی امروزی، تمام نظام های آموزشی و تربیتی یک سری سازگاری هایی را نیز نشان می دهند. از این رو در جامعه معاصر، بیشتر تأکیدها بر شکل گیری قابلیت های اجتماعی، درون فرهنگی، زبان شناختی، علمی و کارآفرینی می باشد و به مطالعه صرف و عمیق مفاهیم آموزشی نمی پردازند. جدا از این جوانب، در مقاله حاضر، حیطه ای از ساختارهای زبان شناختی مورد بررسی قرار گرفته است و مجموعه ای از روشهای قابل استفاده و مؤثر را پیشنهاد می کند تا در تعلیم و تربیت و مطابق با نیازمندی های مربوط به برنامه تحصیلی بکار گرفته شود و نیز مناسب با فلسفه تعلیم و تربیت جدید باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 11

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Effect of cross- linked acetylated starch content on the structure and stability of set yoghurt

عنوان فارسی:

تأثیر مقدار نشاسته استیل دار شده اتصال عرضی در ساختار و دوام ماست آماده

چکیده:

در این پژوهش، تأثیر نشاسته استیل دار اتصال عرضی در سیستم ماست آماده به وسیله بررسی میزان روانی، ویسکولاستیکی، توان زتا، رسانندگی و ساختمان میکروسکوپی بافتهای ماست آماده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد پایداری، ضریب کشسانی و ضریب چسبناکی ماست زمانی که غلظت نشاسته استیل دار اتصال عرضی بالا می رود، افزایش می یابد. سیستم یک ماست آمده که به آن نشاسته استیل دار مقطع عرضی اضافه شده است، نازک شدن برش را نشان می دهد و مایعی شبه پلاستیکی پس می دهد.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 17

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی هیدروکلوئیدها در غذاهای سرخ کردنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی هیدروکلوئیدها در غذاهای سرخ کردنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی هیدروکلوئیدها در غذاهای سرخ کردنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Hydrocolloids in fried foods: A review

عنوان فارسی:

هیدروکلوئیدها در غذاهای سرخ کردنی

چکیده:

بسیاری از ترکیبات غذایی و افزودنی ها می توانند برای بهبود طعم غذاهای سرخ کردنی مورد استفاده قرار گیرند، اما هیدروکلوئیدها عوامل اصلی می باشند که از چهل سال قبل مورد استفاده قرار گرفته اند. هیدروکلوئیدها دو نقش اصلی در توسعه غذای سرخ کردنی دارند. اولین نقش آنها، برای شکل گیری پوشش قابل دید می باشد که هدف اصلی برای اجتناب از جذب بیش از روغن در طول فرایند قبل از سرخ کردن و طی سرخ کردن می باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 46

سال مقاله: 2011

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر پرتوهای درمانی بر شکل مغز استخوان در تخمدان سالم و تخمدان برداشته

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر پرتوهای درمانی بر شکل مغز استخوان در تخمدان سالم و تخمدان برداشته

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر پرتوهای درمانی بر شکل مغز استخوان در تخمدان سالم و تخمدان برداشته

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The Influence of Therapeutic Radiation on the Patterns of Bone Marrow in Ovary-Intact and Ovariectomized Mice

عنوان فارسی:

تأثیر پرتوهای درمانی بر شکل مغز استخوان در تخمدان سالم و تخمدان برداشته

چکیده:

پیش زمینه: اجزای اصلی استخوان (یعنی خون سازی و تجمع بافت های بنیادی) و استخوان مجاور به عنوان اجزایی مجزا بیشتر از سیستمی مجتمع بررسی شده اند. ما این سیستم را در استفاده بافت زنده از مدل پرتوافکنی طبی، در وجود یا عدم وجود کارکرد تخمدان برای درک اثر متقابل بافتهای مجتمع به هم می زنیم.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 21

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اثرات تجویز رژیم غذایی دو پروبیوتیک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اثرات تجویز رژیم غذایی دو پروبیوتیک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اثرات تجویز رژیم غذایی دو پروبیوتیک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Effects of dietary sup plementation of probiotic Shewanell a colwellian a WA 6 4 ,Shewanell a olleyanaWA65 on the innate immunity and disease resistance of abalone, Haliotis discus hannai Ino

عنوان فارسی:

اثرات مکمل های غذایی پروبیوتیک شوانلا کولویلیانا ( Shewanella WA64 colwelliana)، شوانلا اولیوانا (Shewanella WA65 olleyana) در ایمنی ذاتی و مقاومت بیماری صدف آبالون، هلیوتیس دیسکوس هانای اینو.

چکیده:

اثرات تجویز رژیم غذایی دو پروبیوتیک، Shewanella olwelliana WA64 و Shewanella olleyana WA65، در ایمنی ذاتی صدف آبالون (Haliotis discus hannai)، و بقا (زنده ماندن) بچه صدف آبالون به چالش کشیده شده با بیماری ویبریو هاروی (Vibrio harveyi) مورد مطالعه قرار گرفتند. دو گروه از صدف آبالون با سه رژیم غذایی متفاوت تغذیه شدند: گروه کنترل یا شاهد و دو رژیم غذایی تکمیل شده (مکمل دار) با 109 سلول در گرم از WA64 پروبیوتیک (رژیم غذایی WA64) و WA65 (رژیم غذایی WA65) برای بیش از چهار هفته.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 23

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی موفقیت: اعتماد در مقابل تواضع، اضطراب و خودانگاره در کشورهای کنفسیوسی و اروپایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی موفقیت: اعتماد در مقابل تواضع، اضطراب و خودانگاره در کشورهای کنفسیوسی و اروپایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی موفقیت: اعتماد در مقابل تواضع، اضطراب و خودانگاره در کشورهای کنفسیوسی و اروپایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Predicting   achievement:  Confidence  vs   self-efficacy,   anxiety, and   self-concept   in   Confucian   and   European  countries

عنوان فارسی:

پیش بینی موفقیت: اعتماد در مقابل تواضع، اضطراب و خودانگاره در کشورهای کنفسیوسی و اروپایی

چکیده:

این مقاله، ساختار و تغییرناپذیری بین فرهنگی خودباوری محاسباتی (ریاضی) را در رابطه با پیشرفت ریاضیات در دو منطقه جهان مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد: آسیای کنفسیوسی (سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ و تایوان) و اروپا (دانمارک، هلند، فنلاند، صربستان و لتونی). این مورد هم به صورت اتحاد فرهنگی و هم در سطح چند گروهی با به کار بستن رگرسیون چندگانه و مدل سازی معادله ساختاری در یک نمونه ای از 7167 دانشجو از نه کشور در آسیای کنفوسیوسی و اروپا انجام گرفته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 18

تعداد صفحات فارسی: 47

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیستم­های هوشمند – گام بعدی هوش مصنوعی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیستم­های هوشمند – گام بعدی هوش مصنوعی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیستم­های هوشمند – گام بعدی هوش مصنوعی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Ambient Intelligence—the Next Step for Artificial Intelligence

عنوان فارسی:

­سیستم­های هوشمند گام بعدی هوش مصنوعی

چکیده:

ISTAG (گروه مشاورین فنی جامعه اطلاعاتی) مفهوم هوش پیرامون را عرضه کردند. اساساً، AMI اشاره به پیرامون دیجیتالی دارد که غیر­­منصفانه، اما معقولانه، مردم را در زندگی روزانه خود یاری می­دهد. هوش مصنوعی برای AMI مهم است، اما چرا AMI برای AI مهم است؟ ما می گوییم که AMI برای AI چالش جدیدی می­باشد و در تکامل AI گام بعدی به شمار می­آید.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 17

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گروه چندتایی ساده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گروه چندتایی ساده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گروه چندتایی ساده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

SIMPLE POLYADIC GROUPS

عنوان فارسی:

گروه چندتایی ساده

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تثبیت طبقه بندی گروه های چندتایی ساده در شرایط گروه های معمولی و خودریختی آنهاست. ما دو تعریف مختلف از ساده سازی برای گروه های چندتایی را از دیدگاه جبر جهانی  UAS و گروه های تئوری GTS ارائه کرده و ما شرایط لازم و ضروری برای گروه چندتایی در جهت UAS یا GTS  را به دست می آوریم.

تعداد صفحات انگلیسی: 14

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS

عنوان فارسی:

برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS

چکیده:

سیستم پشتیبانی تصمیم، DSS MicroLEIS، برای ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر، آذربایجان شرقی استفاده شد. در این روش به منظور ایجاد استراتژی های مربوط به ارزیابی زمین در سطح منطقه ای، مانند تفکیک اراضی کشاورزی، بازسازی مناطق حاشیه ای، تنوع تناوب زراعی و  شناسایی زمینهای آسیب پذیر، 6 مدل ارزیابی زمین آگرواکولوژیکی (کشاورزی- زیست محیطی) تشکیل دهنده اجزا (ترکیبات) نرم افزار DSS انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از هر یک از مدل های ارزیابی در این کار تحقیقاتی ارائه و مورد بحث قرار گرفته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 32

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The Philadelphia Face Perception Battery

عنوان فارسی:

مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

چکیده:

مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا ( PFPB ) چهار جنبه از ادراکات چهره را می آزماید: افتراق شباهت چهره ، جذابیت، جنس و سن. از 116 آزمودنی سالم (صدمه ندیده) که از لحاظ عصب شناختی سنجش شده، 90% عملکرد متوسط حاصل شد. در بین آزمودنی ها، همبستگی پایینی ( 0.22 >) در عملکرد بین آزمون ها، به جز آزمون های افتراق جنس و جذابیت وجود داشت که نشان می دهد که آزمون ها جنبه های مستقل ادراک چهره را می سنجند.. تأثیر ناچیزی روی موضوع عوامل جمعیتی با عملکرد بالا و پایین مقیاس های قابل اعتماد ( بین 37% و 75%) روش بازآزمایی قابل مقایسه با دیگر مجموعه های روانشناسی عصب شناختی بود. تغییر محرک ها برای پیچیده کردن مشخصه های چهره درونی، عملکرد را در سن، جنس و آزمونهای افتراق جذابیت بین 2 و 4 انحراف استاندارد کاهش داد. حساسیت بالینی مجموعه با آزمایش روی بیماری که ادراک پریشی چهره داشت، نشان داده شد. او در همه خرده آزمونها بین 2 و 4 انحراف استاندارد ضعف عملکرد نشان داد. PFPB به صورت آزادانه برای کاربرد غیر تجاری موجود است.

تعداد صفحات انگلیسی: 13

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Efficient removal of Reactive Black 5 from aqueous media using glycidyl methacrylate resin modified with tetraethelenepentamine

عنوان فارسی:

حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی با استفاده از رزین متاکریلات گلیسیدیل اصلاح شده (تغییریافته) با تترااتیلن پنتامین

چکیده:

رزین متاکریلات گلیسیدیل/ متیلن بیس آکریل آمید لود شده (بارگذاری شده) با لیگاند تترااتیلن پنتامین تهیه و بررسی قرار گرفت. ویژگی جذب رزین به دست آمده نسبت به واکنش پذیر سیاه 5 (RB5) از محلول های آبی در شرایط آزمایشی مختلف با استفاده از روش های بچ (Batch) و ستون ایجاد شد. مکانیسم تعامل بین RB5 و سایت های فعال رزینی مورد بحث قرار گرفت. رزین تمایل بالایی برای جذب RB5 نشان داد در جاییکه در آن مقدار جذب 63/0 میلی مول بر گرم برای رزین به دست آمده بود، در 25 درجه سانتی گراد، گزارش شد. روند و رفتار ترمودینامیکی واکنش جذب نیز تعریف شد.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 23

سال مقاله: 2011

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Predicting Fiberboard Physical Properties using Multilayer Perceptron Neural Network

عنوان فارسی:

پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی عصبی          

چکیده:

فیبر با دانسیته ی متوسط (FMD) چوب طراحی و مهندسی شده  است که در صنعت مبلمان و اثاثیه جایگزین چوب محکم و سفت شده است.بعلاوه، بکارگیری چوب جنگلی و چوب کائوچو بعنوان منبع اصلی فیبر،زیست توده ی روغن نخل بعنوان جایگزین عالی به اثبات رسیده است.بدون توجه به هر فیبر بکار رفته ،شناخت سطح استحکام آن،موضوعی مهم واصلی میباشد.بنابراین پیش از عرضه ی فیبرهای بعمل آمده برای مصرف تولید صنعتی ،نیاز است که تخته ها را در معرض پروسه های تست خواص فنی و فیزیکی استاندارد قرار دهیم.این تست و آزمایش ها بجا هستند مخصوصاً برای نهادهای تحقیقاتی که مستلزم انواع ویژگی های تخته ها می باشند.

تعداد صفحات انگلیسی: 4

تعداد صفحات فارسی: 9

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Political Marketing Strategy of Jakarta Governor Election in The 2012s

عنوان فارسی:

استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

چکیده:

کادرهای حزبی در سیستم های انتخاباتی حائز اهمیت بوده و مورد توجه رسانه ها، اذهان عمومی و سیاستمداران می باشند. وقتی تغییری در هدف یابی حزب وجود دارد، تحلیل آکادمیک گرایش در جهت «توانایی انتخابی» نامزدهای جدید، به عنوان دلیلی برای تغییر داشته است و موفقیت بالقوه آنها در بهبود عملکرد رقابت انتخاباتی مورد بحث قرار گرفته است. با این وجود، این مقاله در پی ملاک هایی برای استراتژی فرد بنده (جوکوی-آهوک) می باشد و تحلیلی از عملکرد موفقیت تیم آنها را با استفاده از چارچوب بازاریابی سیاسی گسترده تر دولت جاکارتا در جولای و سپتامبر 2012 ارائه می دهد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

A fuzzy logic based approach for modeling quality and reliability related customer satisfaction in the automotive domain

عنوان فارسی:

دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و قابلیت اعتبار در حوزه تولید خودرو

چکیده:

این مقاله دیدگاهی را ارائه می کند که بر اساس وجود داده های مربوط به شکست میدانی در سطح بررسی همه مشتریان-کیفیت و قابلیت اعتبار (ثبات) را در کنار رضایت مشتری ارزیابی می کند. رضایت از کیفیت بر اساس تعداد دفعات شکست و سطح سنگینی شکست ها مدل بندی می شود و این در حالی است که رضایت از ثبات و قابلیت اعتبار بر اساس تعداد معاینه فنی با فروشنده و مدت زمان این معاینه های فنی مدل بندی می شود. رضایت مدل بندی شده در سطح وسیله فردی (مشتری) نسبت به سطح مدل وسیله، بیشتر برای مشخص کردن رضایت کامل مشتریان از مدل آن وسیله خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد صفحات انگلیسی: 11

تعداد صفحات فارسی: 33

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آموزش حافظه کاری دیداری-فضایی متاشناختی برای کودکان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آموزش حافظه کاری دیداری-فضایی متاشناختی برای کودکان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آموزش حافظه کاری دیداری-فضایی متاشناختی برای کودکان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

A metacognitive visuospatial working memory training for children

عنوان فارسی:

آموزش حافظه کاری دیداری-فضایی متاشناختی برای کودکان

چکیده:

این مقاله بررسی می کند که آیا حافظه کاری دیداری-فضایی (VSWM) و به طور قابل ملاحظه، به یادآوری اطلاعات متوالی-فضایی می تواند به وسیله ی آموزش متاشناختی بهبود یابد یا خیر. بیست و دو دانش آموز کلاس چهارم در هفت جلسه آموزش حافظه توالی-فضایی شرکت کرده بودند، در حالی که 24 کودک با حضور معلم خود در کلاس حاضر شدند. ارزیابی پس آموزشی، بهبود قابل ملاحظه ای از عملکردها را در وظایف Corsi نشان داد و وظیفه ی حافظه کاری دیداری-فضایی توالی-فضایی را در نظر گرفت.

تعداد صفحات انگلیسی: 15

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی

 


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Robust control charts for time series data

عنوان فارسی:

نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

چکیده:

این مقاله، نمودار کنترلی را برای داده های سری زمانی بر اساس خطاهای پیش بینی تک مرحله ای روش پیش بینی هولت- وینترز توضیح می دهد. ما روش روبوست را استفاده می کنیم تا از پرت هایی که بر تخمین محدودیت های کنترل نمودار تأثیر می گذارند، جلوگیری کنیم. با این وجود، توان برای حفظ قابلیت اعتماد نمودار کنترل بعد از وقوع مشاهده های آگاهانه دارای اهمیت است. ویژگی های نمودار جدید کنترل در مطالعه شبیه سازی و در مثال واقعی داده ها آزمون شده اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 16

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسابداری مدیریت استراتژیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسابداری مدیریت استراتژیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسابداری مدیریت استراتژیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Strategic Management Accounting: Lots in a Name?

 عنوان فارسی:

حسابداری مدیریت استراتژیکی

چکیده:

علیرغم تاریخچه ی سی ساله اش، حسابداری مدیریت استراتژیکی باید به عنوان یک عامل اصلی حسابداری مدیریتی محسوب شود. حسابداری مدیریت استراتژیکی، قابلیت انجام چنین کاری را دارد چون از خود اصطلاح بر می آید که گیرائی دائم اش برای گرایش به توسعه و ترویج آن توضیح داده می شود. هدف این مقاله، توضیح این نکته می باشد که به وسیله مفهوم سازی حسابداری مدیریت استراتژیکی به صورت «حسابداری برای مدیریت استراتژیکی» ممکن است امکان تشخیص بهتر امکاناتش وجود داشته باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 27

تعداد صفحات فارسی: 43

سال مقاله: 2010

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه پایدار توریسم در پتستی (pitesti) وآرجیس کانتی (Arges county

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه پایدار توریسم در پتستی (pitesti) وآرجیس کانتی (Arges county

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه پایدار توریسم در پتستی (pitesti) وآرجیس کانتی (Arges county

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

DURABLE DEVELOPMENT OF TOURISM IN PITESTI AND ARGES COUNTY

عنوان فارسی:

توسعه پایدار توریسم در پتستی (pitesti)  وآرجیس کانتی  (Arges county )

چکیده:

توسعه پایداری، یکی از موضوعات اصلی دوره ی معاصر می باشد. ارتباط پیچیده بین توریسم. توسعه و محیط طبیعی، مثالی از تغییراتی می باشد که در این زمینه از توریسم بررسی شد. در آلاینده مهم محیط طبیعی انجام می گیرد. توریسم، عامل اصلی توسعه پایدار با داشتن تأثیر مهم در اقتصاد، بررسی شدن به عنوان یک معنی از رشد اقتصادی می باشد. رومی ها باید روش را از طریق تفاوت های ارائه شده به وسیع ی نیاز به توسعه، مقررات تنظیم شد. به وسیله EU و بررسی های مربوط به نسل آتی میابند.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 13

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشاراتی در حسابداری موجر: نیمه فراموش شده حسابداری اجاره ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشاراتی در حسابداری موجر: نیمه فراموش شده حسابداری اجاره ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشاراتی در حسابداری موجر: نیمه فراموش شده حسابداری اجاره ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Issues in Lessor Accounting: The Forgotten Half of Lease Accounting

عنوان فارسی:

انتشاراتی در حسابداری موجر: نیمه فراموش شده حسابداری اجاره ای

چکیده:

در جولای 2006، هیات استانداردهای بین المللی حسابداری و کمیته استانداردهای حسابداری مالی یک پروژه ی اجاره دهی به دستور جلسه خود اضافه کردند. در آگوست 2010، کمیته ها به طور مشترک یک پیش نویس سرگشاده با پیشنهاد روش «حق استفاده» برای تشخیص دارایی ها و بدهی های مرتبط با اجاره بدست آوردند. مدیران در بررسی های خود به موارد متعددی با توجه به حسابداری مستاجر توجه کردند، اما تحقیقات بسیار کمی، در عناوین مرتبط با موجر به عمل آمده است. برای نشان دادن این شکاف در متن این مقاله، گزارشات اصلی و انتشارات جزئیات بیان شده ی مرتبط با موجرها را مشخص می کند و پیشرفت هایی را نشان می دهد که می تواند در دستورالعمل حسابداری اجاره ای تلفیق یابد.

تعداد صفحات انگلیسی: 21

تعداد صفحات فارسی: 42

سال مقاله: 2011

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیرات گوگرد فاسد کننده در روغن ترانسفورماتور و پردازه های ترمیمی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیرات گوگرد فاسد کننده در روغن ترانسفورماتور و پردازه های ترمیمی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیرات گوگرد فاسد کننده در روغن ترانسفورماتور و پردازه های ترمیمی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Corrosive Sulfur Effects in Transformer Oils and Remedial Procedures

عنوان فارسی:

تأثیرات گوگرد فاسد کننده در روغن ترانسفورماتور و پردازه های ترمیمی

چکیده:

عملکرد گوگرد فاسد کننده در روغن های معدنی از لحاط نقص های مشاهده شده در ترانسفورماتور، سطوح سولفید مس که به هادی ها و نوارهای عایق بندی کاغذی پایین آورده شده پوشیده شده اند مورد بررسی قرار گرفته شده است . نقش تحلیل علمی گاز حل شده ()  در ارزیابی خطر تشکیل سولفید مس شرح داده شده است . درجه ی فاسد کنندگی چندین ترکیب گوگردی با استفاده از یک آزمایش صفحه ی پوشیده شده با مس بررسی و مقایسه شده است. ( standacd IEC  62535 ) . وقوع  به عنوان مرتبط ترین ترکیب فاسد کننده با حضور دیگر گونه های فاسد کننده در روغن های معدنی عایق بندی مقایسه شده است. تعدادی از تکنیک های کاهش برای گوگرد فاسد کننده شرح داده شده در مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Modeling and Calibration of Water Distribution Systems: A New GIS Approach

عنوان فارسی:

مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

چکیده:

  GIS    ابزار اساسی برای شرکت های  چند منظوره می باشد،به ویژه شرکت های آب که روش عالی برای مدیریت و ارزیابی دارایی هایشان یافته اند.این مقاله الحاق GIS   ARCVIEW       به نام      RED   GIS ارائه می دهدکه یک تقاضای سفارشی برای مدل سازی شبکه ی آ ب می باشد. RED   GISقادر به شبیه سازی ،تجزیه و تحلیل و اصلاح وضعیت های واقعی شبکه تحت وضعیت های خاصی با استفاده از ادغام گشترده با استفاده از موتور Epanet می باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 13

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2003

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

A New Strategic Tool for Managing the Economic Recession: Creating Shareholder Value with Lateral Marketing

عنوان فارسی:

یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی: ایجاد ارزش سهام دار با بازاریابی جانبی

چکیده:

بحران رهن کردن که در سال 2007 شروع شد و هنوز ادامه دارد، باعث رکود اقتصادی بزرگی در اقتصاد جهان شده است. این رکود، مدیریت های تجاری را ایجاد کرد تا اهمیت های استراتژیکی و رکودهای مؤسسات بزرگ به موازات جهانی سازی بازارها، تغییر در ساختار صنعتی، انقلاب اطلاعات و افزایش انتظارات مشتری مهم جلوه دهد. مانند آن، اگر سرمایه گذاران درک کردند که شرکت در یک بازار نامطلوب تلنبار شود و هیچ مزیت رقابتی نداشته باشد، آنها از سرمایه گذاری دست می کشند.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2011

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی معماری ساختاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی معماری ساختاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی معماری ساختاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

THE STRUCTURE'S ARCHITECTURE

عنوان فارسی:

معماری ساختاری

چکیده:

کار تحقیقاتی حاضر، روش معماری- ساختاری به کار رفته برای پروژه ی هتل در بالای کوهستان بررسی می کند، نوعی طراحی که نه تنها آن را در مقابل لرزه مقاوم می کند، بلکه در مقابل دیگر تهدیدهای طبیعی مانند باد، برف و طوفان نیز مقاوم می باشند.

ساختمان در پونت دل اینکا (2750 متر بالاتر از سطح دریا) مستقر شده بود. چنین شرایط طبیعی، طراحی معماری-ساختاری و زیست آب و هوایی مدل سازی شدند. پاسخ های معماری مناسب برای حل چنین ابعاد پیچیده ای ارائه شده بود. به دلیل انجام این پیشنهاد، یک بررسی در ساختمان های بالا قرار گرفته در مناطق زلزله خیز اصلی در جهان، با توجه به ساختمان های قرار گرفته در مندوزا ساخته شده بود.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بی نظمی در یک سیستم تعمیم یافته ی لورنز

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بی نظمی در یک سیستم تعمیم یافته ی لورنز

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بی نظمی در یک سیستم تعمیم یافته ی لورنز

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Chaos in a generalized Lorenz system

عنوان فارسی:

بی نظمی در یک سیستم تعمیم یافته ی لورنز

چکیده:

یک سیستم پویای سه مولفه ای با توصیف یک وسیله ی الکترودینامیکی فضای خالی  کوانتوم با یک اتلاف غیر خطی و اعمال نیرو مورد بررسی قرار گرفته است.انواع مختلف نظام های دینامیکی در ادامه ی روش های  متباین خط سیر و شاخص های آماری تحقیق شده است.ثابت شده است که انواع ساختارهای پایدار وناپایدار تلف کننده ی چرخه های حد می تواند در چنین سیستمی با انواع مختلف نسبت های اتلاف غیر خطی و اعمال نیرو شکل بگیرد.تغییرات در نظام بی نظمی و مطابق با جذب بی نظمی با جزئیات بررسی شده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 16

تعداد صفحات فارسی: 21

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کارفرمایی در مکان قانونی: یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کارفرمایی در مکان قانونی: یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کارفرمایی در مکان قانونی: یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Putting entrepreneurship in its rightful place: a typology for defining entrepreneurship across private, public and nonprofit sectors

عنوان فارسی:

کارفرمایی در مکان قانونی:یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی از طریق بخش های خصوصی، عمومی و غیرانتفاعی

چکیده:

کارفرمایی نقش مهمی در اقتصاد مدرن و جوامع بازی کرده است.کارفرماها تبدیل به نیروهای تغییر در سراسر جهان شده اند. دانشجویان از آموزش کارآفرینی حمایت می کنند. شرکت های سهامی به ابتکار و کارفرمایی ترغیب می شوند. دانشگاهها در انتقال و تجاری کردن تکنولوژی شرکت می کنند. خط مشی سازان، سیاست ها و برنامه های کارفرمایی را پیاده می کنند. شرکت های غیر انتفاعی به دنبال راه حل های کارآفرینی برای دستیابی به وظیفه اشان می باشند. بخش های خصوصی عمومی و غیرانتفاعی همه، جاروجنجال های کار فرمایی را مشخص کرده اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 22

تعداد صفحات فارسی: 23

سال مقاله: --

فرمت فایل: Wordانگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Requirements Engineering in Scrum Framework

عنوان فارسی:

مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

چکیده:

مهندسی نیازمندی ها (RE) نقش مهمی در موفقیت چرخه عمر توسعه نرم افزار بازی می کند. از آنجا که RE نقطه آغازین چرخه عمر است، هرگونه تغییر در نیازمندی ها پرهزینه و زمان بر خواهد بود. عدم موفقیت در تعیین دقیق نیازمندی ها، منجر به بروز خطاهایی در معیارها و از این رو در معماری سیستم بد می شود. علاوه بر این، اغلب محیط های توسعه نرم افزار به منظور تغییر برخی نیازمندی ها با درخواست های کاربر توصیف شده اند. اسکروم به عنوان یکی از روش های توسعه چابک توجه زیادی را به دلیل توانایی آن برای مواجهه با محیط های در حال تغییر به خود جلب کرده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گواهی علت مرگ مرتبط با دیابت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گواهی علت مرگ مرتبط با دیابت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گواهی علت مرگ مرتبط با دیابت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Certifying diabetes-related cause-of-death: a comparison of inappropriate certification statements in Sweden, Taiwan and the USA

عنوان فارسی:

گواهی علت مرگ مرتبط با دیابت: مقایسه ای بر گزاره های نامناسب گواهی های فوت در سوئد، تایوان و ایالات متحده آمریکا

چکیده:

اهداف/فرضیه ها: هدف این مطالعه بررسی تفاوت هایی در روش های گواهی پزشکان در سوئد ،تایوان و ایالات متحده آمریکا در رابطه با گزاره های علت مرگ مرتبط با دیابت (COD) بود. روش ها : داده های علت های مرگ چندگانه از سوئد(2000)،تایوان (2001) و ایالات متحده آمریکا (2001) برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته شدند.

تعداد صفحات انگلیسی: 4

تعداد صفحات فارسی: 13

سال مقاله: 2006

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The Role of Visible and Infrared Spectroscopy Combined with Chemometrics to Measure Phenolic Compounds in Grape and Wine Samples

عنوان فارسی:

نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی ترکیب های فنولی در نمونه های انگور و شراب

چکیده:

محتوای ترکیب های فنولی، حالت رسیدن فنولی انگورهای قرمز را مشخص می کند که معیار مهمی در تنظیم تاریخ برداشت برای تولید شراب های قرمز با کیفیت می باشد. همچنین فنولیک های شراب، ترکیب های با کیفیت مهمی محسوب می شوند که در رنگ، مزه شراب ها نقش مهمی دارند. روش های طیف نمایی (به طور مثال، مادون قرمز نزدیک و میانی) دارای پتانسیل برای ساده سازی و کاهش زمان تحلیل برای انواع آنالیت های انگور و شراب می باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Professional Development – Between Reengineering and Continuous Improvement

عنوان فارسی:

توسعه‌ی حرفه‌ای-  بین بازمهندسی و بهبود مستمر

چکیده:

بازمهندسی و بهبود مستمر رویکردهای فوق العاده عالی در «حیات» سازمان محسوب می‌شوند. مطالعات فعلی، هم بر تفاوت‌ها و هم بر شباهت‌های بین این دو رویکرد تاکید می‌کنند. هدف از مطالعه‌ی فعلی کاربردی‌نمودن مفهوم این دو رویکرد در پیشرفت زندگی شخصی است. جهت‌گیری به سمت هر یک از این دو رویکرد بستگی به خصوصیات شخصی متعددی دارد. آزمون‌های مختلفی برای بررسی شخصیت، ریسک‌پذیری، خودکام‌بخشی از طریق شغل، سازگاری با تغییرات و غیره انجام شد. این آزمون‌ها در یک سیستم نرم افزاری انجام شد. نتایج نشان داد که بین مراحل زندگی و مدل مناسب برای پیشرفت شخصی رابطه وجود دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 11

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Fundamental Analysis Models in Financial Markets – Review Study

عنوان فارسی:

مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

چکیده:

هدف این مقاله، تلاش برای رسیدن به ارزیابی سهام بهتر از روش تحلیل بنیادی به وسیله بررسی زمینه ها و مبانی نظری می باشد.  

به وسیله بررسی مبانی نظری برای هر مدل از مدل های تحلیل بنیادی و متعاقباً با شروع مدل تنزیل سود تقسیمی، مدل آماری ضریب تکثیر مدل جریان نقدی تنزیل شده و در نهایت سود باقیمانده تنزیلی (DCFM) در می یابیم که همه این مدل ها علیرغم فقدان میزان دقت، دارای نقاط قوت می باشند، زیرا مورد نیاز بازارهای مالی کارآمد می باشند. اخیراً، اوهلسون (1995) بیان کرد که سود شبیه سازی شده در شکل گیری مدل سود باقیمانده (RIM) نقش مهمی دارد. مدل اوهلسون، ارتباط بین ارزش سهام و متغیرهای حسابداری را تعریف می کند.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اجرای حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکل ناشی از آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اجرای حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکل ناشی از آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اجرای حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکل ناشی از آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Implementation of Accrual Accounting: Review of Readiness and Arising Problem

عنوان فارسی:

اجرای حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکل ناشی از آن

چکیده:

از آغاز ژانویه سال 2015، تمام سازمان های دولتی می بایست به اصول تعهدی عمل می کردند. هدف پژوهش حاضر، ارائه نتایجی در مورد بررسی آمادگی و مشکلات ناشی از معرفی حسابداری تعهدی در واحد دولتی محلی می باشد. این پژوهش از روش های ترکیبی استفاده نموده است. نتایج جمع آوری داده های جمع آوری شده به وسیله روش زمینه یابی کمّی نشان داد 68.8% از 25 بخش در پالمبانگ قبلاً حسابداری تعهدی را در صورتحساب های مالی خود استفاده کرده اند. نتایج مصاحبه که یکی از روش های کمی جمع آوری داده می باشد، نشان داد برخی مشکلات وجود دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تعریف تولید ناب: بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تعریف تولید ناب: بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تعریف تولید ناب: بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Defining lean production: some conceptual and practical issues

عنوان فارسی:

تعریف تولید ناب: بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

چکیده:

در این مقاله نشان داده شده است که تعریف دقیقی از عبارت تولید ناب در میان نویسندگان وجود ندارد. وتعاریف متفاوت از این واژه بستگی به مفاهیم مختلفی دارد که با آن سرو کار داریم. به همین جهت نتیجه می گیریم که تولید ناب تعریف دقیقی در بین مطالبی که مورد مطالعه قرار گرفته است ندارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 16

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Bridging the gap between academicians and practitioners on accountant competencies: an analysis of international education standards (IES) implementation on indonesia's accounting education

عنوان فارسی:

ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت حسابداران: آنالیز اجرای استانداردهای آموزش بین المللی (IES) در آموزش حسابداری اندونزی

چکیده:

هدف از این مقاله، توصیف و مقایسه صلاحیت حسابداران بر اساس دیدگاه های دانشگاهیان و متخصصان و تجزیه و تحلیل شکاف های بین دو گروه می باشد. سی متخصص و دانشگاهی رشته حسابداری ساکن جاکارتا و استان جاوای غربی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. داده ها به وسیله اجرای پژوهش آنلاین جمع آوری شدند و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. تحقیقات نشان داد که شکاف ها بین متخصصان و دانشگاهیان در بررسی دانش حسابداری، مهارت ها و رفتارها وجود دارند.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 17

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه تحقیقی درباره ی عوامل اصلی موفقیت دولت الکترونیکی و تاثیر آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه تحقیقی درباره ی عوامل اصلی موفقیت دولت الکترونیکی و تاثیر آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه تحقیقی درباره ی عوامل اصلی موفقیت دولت الکترونیکی و تاثیر آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Research Program on Key Success Factors of e-Government and Their Impact on Accounting Information Quality

عنوان فارسی:

برنامه تحقیقی درباره ی عوامل اصلی موفقیت دولت الکترونیکی و تاثیر آنها بر کیفیت اطلاعات حسابداری

چکیده:

هدف برنامه ی دولت اکترونیکی دستیابی به یک دولت منظم ،قابل فهم و تاثیر پذیرمی باشد. ادغام اجزا فناوری اطلاعات در هر مرحله ای از فرایند کار لازم می باشد  طوری که بسیاری از سرویس و خدمات در چارچوب گستره ی خدمات عمومی با اطلاعات دقیق،بجا،کامل و مربوطه نسبت دارند.این برنامه ی چندین ساله ی تحقیقاتی در 27 شهرستان استان "وست جاوا" در اندونزی اجرا شد تا معنای ضمنی دولت الکترونیکی را بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارزیابی کرده و به منظور تقویت و افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، استراتژی هایی را تعیین کند.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Antibacterial, mechanical, and   barrier properties   of   sago starch   film incorporated with betel leaves extract

عنوان فارسی:

ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یافته با استخراج برگ های نخل هندی

چکیده:

ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ و انتقال نور از لایه نشاسته ساگوی تلفیق یافته با مقدار متفاوت استخراج برگ های نخل هندی (5%، 10%، 20% و 30%) مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. با توجه به ویژگی های مکانیکی، قدرت استحکام کشش پذیری در زمانی کاهش یافت که مقدار استخراج افزایش یافته بود. افزایش طول تا پارگی (%) و قدرت استحکام نفوذپذیری (N/m) با افزایش مقدار استخراج از 5% تا 20% افزایش یافت.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی های رفتاری اثربخش برای کاهش بیزاری در OCD مرتبط با آلایش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی های رفتاری اثربخش برای کاهش بیزاری در OCD مرتبط با آلایش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی های رفتاری اثربخش برای کاهش بیزاری در OCD مرتبط با آلایش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Effective behavioural strategies for reducing disgust in contamination-related OCD: A review

عنوان فارسی:

استراتژی های رفتاری اثربخش برای کاهش بیزاری در OCD مرتبط با آلایش

چکیده:

تنفر و بیزاری، حسی شناخته شده اما مهم در اختلالات مختلف روانشناسی می باشد. در طی دهه گذشته، افزایش شواهد نشان می دهد که تنفر و بیزاری در انواع مختلف اختلال وسواسی- اجباری (OCD)، به ویژه در OCD مرتبط با آلودگی (C-OCD) نیز وجود دارد. درمان انتخابی برای C-OCD با پیشگیری از پاسخ شروع می شود، در اصل برای کاهش احساسات مرتبط با ترس در نظر گرفته می شود که گمان می رود در شرطی سازی پاولفی (PC) به دست می آید.

تعداد صفحات انگلیسی: 14

تعداد صفحات فارسی: 38

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بست

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بست

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بست

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

AN OVERVIEW OF PROSPECTIVE APPLICATION OF NANOEMULSIONS IN FOOD STUFFS AND FOOD PACKAGING

عنوان فارسی:

برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بسته بندی آن

چکیده:

استفاده از نانوامولسیون ها، مثالی است از چگونگی کاربرد نانوتکنولوژی بر فرایند موجود که فواید و سودهایی را برای صنعت غذا و مواد غذایی در پی دارد. نانوامولسیون ها برای جلوگیری از آلودگی بسته بندی مواد غذایی و تجهیزات بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی نواحی که نانوتکنولوژی ها جهت تفاوت قائل شدن در پروسه گوشت در آینده ای نه چندان دور بستگی به بسته بندی دقیق گوشت و محصولات گوشتی دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Monetary policy, accounting conservatism and trade credit

عنوان فارسی:

سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

چکیده:

با استفاده از یک نمونه از شرکت های A- سهم ذکر شده در چین در طول سال های 2003 تا 2012، این مقاله به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر روی اعتبار تجاری می پردازد و این کار را با در نظر گرفتن تغییرات سیاست های پولی انجام می دهد. ما دریافتیم شرکت ها با محافظه کاری حسابداری بالاتر، اعتبار تجاری وابسته به سیاست های پولی دارد. به علاوه، سوابق کارگزار و مشتری تأثیر مثبتی بر روی روابط بین محافظه کاری در حسابداری و اعتبار تجاری دارد. این تأثیر زمانی بیشتر مشهود است که یک شرکت به صورت شخصی اموالی داشته باشد و قدرت داد و ستد بیشتری داشته باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جامعه ستیزی، اضطراب و انعطاف پذیری – قدرتمندی روان شناختی به عنوان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جامعه ستیزی، اضطراب و انعطاف پذیری – قدرتمندی روان شناختی به عنوان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جامعه ستیزی، اضطراب و انعطاف پذیری – قدرتمندی روان شناختی به عنوان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Psychopathy, anxiety, and resiliency – Psychological hardiness as a mediator of the psychopathy–anxiety relationship in a prison setting

عنوان فارسی:

جامعه ستیزی، اضطراب و انعطاف پذیری قدرتمندی روان شناختی به عنوان یک واسطه جامعه ستیزی ارتباط اضطراب در یک محیط زندان

چکیده:

این متن تا اندازه ای ترکیبی از ارتباط بین جامعه ستیزی و اضطراب می باشد، اما پیشنهاد شده است که مزیت ممکن جامعه ستیزی ممکن است انعطاف پذیری در مقابل اضطراب باشد. دیگر ساختار مرتبط با انعطاف پذیری، قدرتمندی روان شناختی می باشد و چندین بررسی، ارتباطات بین قدرتمندی روان شناختی، واکنش های اضطراب و تاثیرات جسمانی و ذهنی سالم استرس تعیین کرده اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 17

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت دانش، رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت دانش، رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت دانش، رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Knowledge management, social   media   and   employee   creativity

عنوان فارسی:

مدیریت دانش، رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

چکیده:

این تحقیق ارتباط بین استفاده از رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان با اتخاذ مدیریت دانش برای توضیح تاثیر شبکه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن بر روی خلاقیت فردی را نشان می دهد. بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که چه اندازه رسانه های اجتماعی باعث تقویت مردم در بحث های دانش مدیریتی می شود که این به نوبه ی خود باعث غنی شدن (قوی تر شدن) فرآیندهای شناختی و خلاقیتی در افراد می شود.

تعداد صفحات انگلیسی: 15

تعداد صفحات فارسی: 46

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Improvement in Dynamic Performance of an Interconnected Power System in LFC using PID and Fuzzy Controller

عنوان فارسی:

ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از کنترلر فازی و PID

چکیده:

کنترل فرکانس بار (LFC) در یک سیستم برای حفاظت از فرکانس سیستم برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد و نیروی خط یک قسمت یکپارچه را در محدوده های تعریف شده حفظ می کند. در این مقاله، فرکانس بار و نیروی خط پیوندی در سه قسمت از سیستم برق یکپارچه ابتدا به وسیله کنترلر معمولی PID کنترل می شود تا تغییرات حاصله در فرکانس سیستم را ترتیب بندی کند و بعد نیروی خط پیوندی به وسیله کنترلر فرکانس برق فازی کنترل خواهد شد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغذیه درمانی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغذیه درمانی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغذیه درمانی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Nutritional therapy for non-alcoholic fatty liver disease

عنوان فارسی:

تغذیه درمانی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی

چکیده:

از آن جائیکه چاقی به یک بیماری جهانی تبدیل شده است، به دلیل افزایش چاقی، میزان ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) نیز در کشورهای غربی در حال افزایش است. * بیماری کبد چرب غیرالکلی یکی از علائم سندروم متابولیکی در جگر است و ممکن است بیماری را تا حد سیروز و یا کارسینوم هپاتوسلولو نیز پیش ببرد. تا به الان هیچ داروی خاصی برای درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی یافت نشده است و بهترین پیشنهاد بالینی استفاده از روش های مناسب شامل فعالیت های فیزیکی و استفاده از یک رژیم غذایی سالم در طول زندگی می باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 43

تعداد صفحات فارسی: 34

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه های مربوط به مدیریت رقابتی- ارتباطی در سطوح بالاتر آموزشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه های مربوط به مدیریت رقابتی- ارتباطی در سطوح بالاتر آموزشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه های مربوط به مدیریت رقابتی- ارتباطی در سطوح بالاتر آموزشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Communicative Competence Management Approaches in Higher Education

عنوان فارسی:

دیدگاه های مربوط به مدیریت رقابتی- ارتباطی در سطوح بالاتر آموزشی

چکیده:

در متن یادگیری دراز مدت و در طول زندگی فرد لازم است که فرد طوری آموزش ببیند که بتواند در همه جنبه های اجتماعی زندگی خوب مهارت کسب کند، و به صورت موثری دیدگاه ها و مهارت های خود را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که بدون چنین آموزش هایی جامعه آموزشی با معنویت و فرهنگ تخصصی بالایی پیشرفت نخواهد کرد. نه تنها تخصص و تجربه، بلکه مهارت های عمومی برقراری ارتباط در فعالیت های حرفه ای یک متخصص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مزایای تولید ناب: اندیشه ی ناب باید چه چیزی را به صنایع آماده سازی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مزایای تولید ناب: اندیشه ی ناب باید چه چیزی را به صنایع آماده سازی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مزایای تولید ناب: اندیشه ی ناب باید چه چیزی را به صنایع آماده سازی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

THE BENEFITS OF LEAN MANUFACTURING What Lean Thinking has to Offer the Process Industries

عنوان فارسی:

مزایای تولید ناب: اندیشه ی ناب باید چه چیزی را به صنایع آماده سازی عرضه کند؟

چکیده:

چند نفر در صنعت تولیدی می توانند واقعا بگویند که  درباره ی "ناب" چیزی نشنیده اند؟ تعدادنه چندان زیاد. با این حال، چند نفر از این تعداد "ناب" را باور کرده، تحقق بخشیده و عامل تغییرات شدیدی هستند که ذی نفعان با سابقه را متقاعد کرده اند که ناب راه مستقیم بسوی شرکت آنهاست؟ تعدا افراد کم،خیلی کم. ناب یک انقلاب به شمار می آید- و فقط درباره ی استفاده ی ابزار با تغییر چند مرحله در فرایند توایدی نمی باشد- بلکه درباره ی تغییر کامل کار می باشد- درباره ی نحوه ی عملکرد چرخه ی تولید، نحوه ی مدیریت مدیران و نحوه ی کار کارمندان در انجام امور روزانه ی خود. یعنی درباره ی هر چیزی می باشد، همه چیز را شامل می شود.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 43

سال مقاله: 2005

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مؤلفه های توسعه پایدار- یک رویکرد ممکن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مؤلفه های توسعه پایدار- یک رویکرد ممکن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مؤلفه های توسعه پایدار- یک رویکرد ممکن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The components of sustainable development - a possible approach

عنوان فارسی:

مؤلفه های توسعه پایدار- یک رویکرد ممکن

چکیده:

توسعه پایدار جامعه بر سه مؤلفه اصلی وجود انسان اشاره دارد: مؤلفه های اقتصادی، زیست محیطی و انسانی. اولین مؤلفه، ضروری ترین جزء اصلی وجود انسان می باشد، به این معنا که هدف از فعالیت های اجتماعی و مقرون به صرفه، رفع نیازها و خواسته های انسانی در سه بعد وجود انسان است: ابعاد زیستی (در تعامل با محیط فیزیکی و طبیعی ارائه می شود)، ابعاد اجتماعی/ جمعی (به عنوان تعدادی از گروه های اجتماعی)، ابعاد عقلانی، روانی و معنوی (توسط صفات درونی خاص، به یک فرد القا می شود).

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آماده سازی سرامیک های AlON از طریق همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آماده سازی سرامیک های AlON از طریق همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آماده سازی سرامیک های AlON از طریق همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Preparation of AlON ceramics via reactive spark plasma sintering

عنوان فارسی:

آماده سازی سرامیک های AlON از طریق همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما

چکیده:

ترکیب های پودر  و AlN برای سنتز سرامیک های AlON با استفاده از روش همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما (SPS) در دمای بین 1400 و 1650 درجه سانتی گراد به مدت 15 الی 45 دقیقه در 40MPa تحت جریان گاز  مورد استفاده قرار گرفته بودند. شکل گیری فاز AlON در نمونه های متخلخل بر طبق آنالیز اشعه ایکس بالای 1430 درجه سانتی گراد شروع شده بود. مقدار عبوری کامل فازهای اولیه ( و AlN) به AlON در نمونه هایی مشاهده شده بود که در قوس پلاسما از روش همجوشی 1650 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه در 40MPa استفاده کرده بودند.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوترمال

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوترمال

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوترمال

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Highly transparent AlON ceramics sintered from powder synthesized by carbothermal reduction nitridation

عنوان فارسی:

سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوترمال

چکیده:

پودرهای اکسی نیترید آلومینیوم (AlON) به روش فرایند نیتریداسیون و احیای کربوترمال با استفاده از  تجاری و پودرهای سیاه کربن به عنوان مواد اولیه تجزیه شده بودند. سرامیک های شفاف AlON به وسیله همجوشی بدون فشار تحت اتمسفر نیتروژن تولید شده بودند. تأثیرات زمان آسیاب گلوله ای بر مورفولوژی و توزیع اندازه ذره پودرهای AlON همچنین ریزساختار و خاصیت اپتیکی سرامیک های شفاف AlON مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Optical and electrical properties of negatively charged aluminium oxynitride films

عنوان فارسی:

خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

چکیده:

لایه های نازک اکسی نیترید آلومینیوم (AlON) به وسیله مانیترون فرکانس رادیویی (RF) با برون پاشی در سوبسترای سیلیکون نوع n (Si) از جهت گیری با استفاده از گازهای آرگون (Ar) و اکسیژن () در دمای سربسترای 450 درجه سانتیگراد ته نشین شده بودند. برای شناخت تغییر در خواص الکتریکی با نسبت گازها، یک رسوب گیری به مدت 140s در نسبت O:Ar انجام گرفته بود که از 1:3 به 4:3 تغییر کرد. بعد از آن، خواص الکتریکی ساختار نیمه رسانای عایق-فلز در AlON مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود.

تعداد صفحات انگلیسی: 3

تعداد صفحات فارسی: 9

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشار موج تنشی از طریق یک سطح مشترک: کامپوزیت PCC- مواد بتنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشار موج تنشی از طریق یک سطح مشترک: کامپوزیت PCC- مواد بتنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشار موج تنشی از طریق یک سطح مشترک: کامپوزیت PCC- مواد بتنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

STRES S WAVE PROPAGATION THROUGHOUT AN INTERFACE: PCC COMPOSITES – CONCRETE SUB STRATE IN REPAIR SYSTEM

عنوان فارسی:

انتشار موج تنشی از طریق یک سطح مشترک: کامپوزیت PCC- مواد بتنی در سیستم تعمیرات

چکیده:

کامپوزیت های سیمان- پلیمر (PCC) به طور معمول به عنوان مواد جدید و نوآوری ساختمان سازی درنظر گرفته می شوند، به ویژه آن که برای تعمیر و حفظ سطح ساختارهای بتونی مفید می باشند. برطبق EN1504 استاندارد اروپایی و دیگر دستورالعمل های فنی، روش های غیرتخریبی، عمدتاً بر اساس انتشار موج های تنشی، برای کنترل کیفیت اثربخشی تعمیر توصیه می شود. هدف از این مقاله، تجزیه و تحلیل تأثیر زیرساختار PCC و کیفیت سطوح مشترک در انتشار موج تنشی در یک سیستم تعمیر می باشد: مواد بتونی- PCC با روش های فراصوتی و تأثیر اکو مورد آزمایش قرار گرفت.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2010

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Advances in NDT and materials characterization by eddy currents

عنوان فارسی:

پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

چکیده:

تقاضای مواد جدید و فناوری های تولید موجب پیشرفت فناوری های غیرتخریبی برای کنترل و ارزیابی نقص به ویژه در هنگام کاربردهای امن و مهم شده است. در این مقاله، یک سیستم آزمون غیرتخریبی جدید (NDT) ارائه شده است. این سیستم نوآوری به وسیله دو نوع پروب جریان های گردابی، دستگاه های الکترونیکی برای تولید سیگنال، آماده سازی و تبدیل، پیمایش خودکار مکانیزه شده و نرم افزار آنالیز تشکیل یافته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 15

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Improving IT professionals job skills development: The use of management styles and individual cultural value orientation

عنوان فارسی:

ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی و تشخیص موقعیت ارزش فرهنگی فردی

چکیده:

این مقاله تعیین می کند که چگونه اثربخشی سبک های مدیریتی جدید (مشارکتی) ممکن است بستگی به ارزش های فرهنگی و عوامل فرهنگی نوآوری متغیر باشد و اینکه چرا آن ها ارتباط بین سبک های مدیریتی جدید و مهارت های حرفه ای مهندسی فن آوری اطلاعات را میانجیگری می کند. فرضیه هایی که چنین ارتباطی را درنظر می گیرند، پیشنهاد می شوند با استفاده از نمونه ناشی از 280 تحقیق و کارمند در صنعت های تک آزمایش شوند.

تعداد صفحات انگلیسی: 11

تعداد صفحات فارسی: 26

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Manage or convert Boswellia woodlands? Can frankincense production payoff?

عنوان فارسی:

مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟ آیا تولید درخت کندر سرخ می تواند بازده مناسبی داشته باشد؟

چکیده:

جنگل های خشک آفریقا محصولات غیر چوبی جنگلی (NTFPs) با ارزش تجاری بالا، مانند کندر و صمغ عربی را تولید می کند. با این حال، جنگل زدایی و تبدیل کاربری اراضی در حال تشدید است. انتظار می رود بازگشت مالی بالاتر از تولید محصول انگیزه اصلی تبدیل کاربری اراضی باشد، اما تحقیقات حمایت کننده از این ادعای اساسی، نادر هستند. ما بازده مالی را برای گزینه های تولید دو محصول (کنجد و پنبه) و کاربری جنگل در یک منطقه جنگلی خشک که در شمال اتیوپی با درخت کندر سرخ شناخته شده است، مقایسه می کنیم.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 24

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مکانیسم بررسی محیطی بر تعهد پرداخت بیشتر برای انرژی تجدیدپذیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مکانیسم بررسی محیطی بر تعهد پرداخت بیشتر برای انرژی تجدیدپذیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مکانیسم بررسی محیطی بر تعهد پرداخت بیشتر برای انرژی تجدیدپذیر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Mechanism of environmental concern on intention to pay more for renewable energy: Application to a developing country

عنوان فارسی:

مکانیسم بررسی محیطی بر تعهد پرداخت بیشتر برای انرژی تجدیدپذیر: کاربرد در یک کشور در حال توسعه

چکیده:

موضوعات مرتبط با توسعه انرژی تجدیدپذیر به خاطر کاهش منابع انرژی مرسوم و افزایش هزینه پیشگیری از آلودگی افزایش یافته است. علیرغم افزایش شواهد پشتیبانی از مزیت های استفاده از انرژی تجدیدپذیر، دانش چگونگی مصرف کنندگان در یک کشور در حال توسعه، مانند قزاقستان، این منبع انرژی گران و ناکافی باقی می ماند. این بررسی، این موضوع توضیح می دهد و مدل بنگ را به کار می گیرد که بر اساس تئوری فعالیت برای بررسی مکانیسم دانش مشتری بر تعهد پرداخت برای انرژی تجدیدپذیر می باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 29

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ایجاد کیفیت در خدمات برای محاسبات گریدی از طریق دانش های چندمنظوره

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ایجاد کیفیت در خدمات برای محاسبات گریدی از طریق دانش های چندمنظوره

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ایجاد کیفیت در خدمات برای محاسبات گریدی از طریق دانش های چندمنظوره

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

On providing quality of service in grid computing through multi-objective swarm-based knowledge acquisition in fuzzy schedulers

عنوان فارسی:

ایجاد کیفیت در خدمات برای محاسبات گریدی از طریق دانش های چندمنظوره و ترکیبی در برنامه های زمان بندی فازی

چکیده:

امروزه، محاسبه به روش گریدی روی افزایش کیفیت خدمات متمرکز می باشد تا خدمات با کیفیت قابل توجهی (QoS) در اختیار قرار بگیرد، به همین دلیل محاسبات گریدی به عنوان یکی از بهترین روش ها در خصوص سیستم های پویا و نیمه اختصاصی مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. در این حالت، نقش استراتژی های مربوط به زمان بندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ایده های جدیدی نیز در این خصوص مطرح شده است تا وضعیت مربوط به احتمالات ذاتی این وضعیت گریدی و شبکه ای باید طوری حل شوند که کیفیت خدمات رسانی در حد مطلوب صورت بگیرد.

تعداد صفحات انگلیسی: 20

تعداد صفحات فارسی: 55

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی DISIDE: شناسایی استراتژی منتشر شده در شبکه های موبایل فرصت طلب

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی DISIDE: شناسایی استراتژی منتشر شده در شبکه های موبایل فرصت طلب

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی DISIDE: شناسایی استراتژی منتشر شده در شبکه های موبایل فرصت طلب

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

DISIDE: Distributed strategy identification in opportunistic mobile networks

عنوان فارسی:

DISIDE: شناسایی استراتژی منتشر شده در شبکه های موبایل فرصت طلب

چکیده:

طبیعت نشر پروتکل های روتینگ در OMN ها یا همان شبکه های فرصت طلب همراه با گره ها این اجازه را می دهد تا جهت ارسال دیگر پیام ها نقشی ناهماهنگ ایفا کنند. پس، شناسایی ویژگی های مختلف در گره های مختلف یکی از مسائل مهم در OMNها می باشد. در این تحقیق در مورد شناسایی استراتژی های توزیع شده که یک نود دیگر نودها را تشخیص می دهد، بحث می کنیم. در طرح فوق، (DISIDE)، یک گره از بررسی که خود از طریق ارسال یا دریافت پیام انجام داده است، و از طریق تبادل اطلاعات با گره های دیگر راه خود را می یابد.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 11

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آسیب بتن و آرماتور پی های بتنی در اثر اثرات زیست محیطی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آسیب بتن و آرماتور پی های بتنی در اثر اثرات زیست محیطی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آسیب بتن و آرماتور پی های بتنی در اثر اثرات زیست محیطی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Damage of Concrete and Reinforcement of Reinforced-Concrete Foundations Caused by Environmental Effects

عنوان فارسی:

آسیب بتن و آرماتور پی های بتنی در اثر اثرات زیست محیطی

چکیده:

در این دوره، سازه های بتنی در معرض انواع ضربات و فشارها قرار میگیرند. ترکیباتی که در معرض اثرات تهاجمی، ریزه کاری های ساختاری نامنظم، اشتباهات مربوط به ساخت و ساز و ناچیز شمردن اهمیت نگهداری از ساختمان می تواند منجر به آسیب شدید بتن شود که برای ساخت و ساز سازه ها از آنها استفاده میشود.مسئله آسیب بتن ارمه(مسلح) می تواند به دو مقوله آسیب بتن و آسیب آرماتور طبقه بندی شود. در این مقاله برخی از اثرات تهاجمی که روی پی های بتن ارمه تاثیر بگذارد، ارائه شده است. این تاثیرات می تواند از طریق خاک، آب سطحی یا آب و هوا اجاد شود.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 10

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Innovators or inhibitors? Accounting faculty resistance to new educational technologies in higher education

عنوان فارسی:

مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

چکیده:

در حالی که تکنولوژی، فرصت ها و مزیت های جدیدی را برای معلمان در روش تدریس خودشان فراهم می کند، تعداد قابل ملاحظه ای از دانشگاه ها با اتخاذ تکنولوژی های جدید مخالف هستند. %93 از دانشگاه های مورد بررسی در استرالیا که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند، به مخالفت مربی حسابداری به عنوان یک مانع اصلی در اتخاذ و کاربرد تکنولوژی اشاره کردند.

تعداد صفحات انگلیسی: 15

تعداد صفحات فارسی: 28

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Corporate characteristic s and environmental management accounting (EMA) implementation: evidence from Malaysian public listed companies (PLCs)

عنوان فارسی:

ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

چکیده:

اتخاذ چارچوب تئوری اقتضایی، این مطالعه با هدف بررسی میزان شرکت های فهرست شده مالزی با کاربرد مدیریت زیست محیطی حسابداری  اجرای ویژگی های شرکت های بزرگ، ارائه شده است. پنج ویژگی شرکت های بزرگ یعنی، حساسیت های زیست محیطی صنعتی، اندازه شرکت، وضعیت مالکیت،  تصویب سیستم مدیریت زیست محیطی و نسبت مدیران غیراجرائی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از پرسشنامه پشی، نشان می دهد که میزان اجرای EMA در حد متوسط بوده و تأکید بیشتر روی فعالیت های مقرون به صرفه بودن محیط زیست قرار داده شده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر: گرایش های فعلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر: گرایش های فعلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر: گرایش های فعلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Early detection of early gastric cancer using image-enhanced endoscopy: Current trends

عنوان فارسی:

تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر: گرایش های فعلی

چکیده:

آندوسکوپی تقویت تصویر به روش های تقویت سطح مخاط در مقایسه با هدف نهایی بهبود تشخیص و معاینه ضایعه می باشد. تشخیص اولیه سرطان معده مهم می باشد، زیرا شاید امکان اجرای برش برداری آندوسکوپی درمانی وجود داشته باشد. در این مبحث، گزینه های موجود را خلاصه می کنیم، مانند کروموآندوسکوپی رنگی قدیمی، همچنین روش هایی با تجهیزات جدیدتر مانند تصویربرداری باریک نوار، تقویت رنگ با تصویربرداری طیف انعطاف پذیر، آی- اسکن.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گروه چندتایی ساده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گروه چندتایی ساده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گروه چندتایی ساده

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

SIMPLE POLYADIC GROUPS

عنوان فارسی:

گروه چندتایی ساده

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تثبیت طبقه بندی گروه های چندتایی ساده در شرایط گروه های معمولی و خودریختی آنهاست. ما دو تعریف مختلف از ساده سازی برای گروه های چندتایی را از دیدگاه جبر جهانی  UAS و گروه های تئوری GTS ارائه کرده و ما شرایط لازم و ضروری برای گروه چندتایی در جهت UAS یا GTS  را به دست می آوریم.

تعداد صفحات انگلیسی: 14

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS

عنوان فارسی:

برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS

چکیده:

سیستم پشتیبانی تصمیم، DSS MicroLEIS، برای ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر، آذربایجان شرقی استفاده شد. در این روش به منظور ایجاد استراتژی های مربوط به ارزیابی زمین در سطح منطقه ای، مانند تفکیک اراضی کشاورزی، بازسازی مناطق حاشیه ای، تنوع تناوب زراعی و  شناسایی زمینهای آسیب پذیر، 6 مدل ارزیابی زمین آگرواکولوژیکی (کشاورزی- زیست محیطی) تشکیل دهنده اجزا (ترکیبات) نرم افزار DSS انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از هر یک از مدل های ارزیابی در این کار تحقیقاتی ارائه و مورد بحث قرار گرفته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 32

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The Philadelphia Face Perception Battery

عنوان فارسی:

مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا

چکیده:

مجموعه ادراک چهره ای فیلادلفیا ( PFPB ) چهار جنبه از ادراکات چهره را می آزماید: افتراق شباهت چهره ، جذابیت، جنس و سن. از 116 آزمودنی سالم (صدمه ندیده) که از لحاظ عصب شناختی سنجش شده، 90% عملکرد متوسط حاصل شد. در بین آزمودنی ها، همبستگی پایینی ( 0.22 >) در عملکرد بین آزمون ها، به جز آزمون های افتراق جنس و جذابیت وجود داشت که نشان می دهد که آزمون ها جنبه های مستقل ادراک چهره را می سنجند.. تأثیر ناچیزی روی موضوع عوامل جمعیتی با عملکرد بالا و پایین مقیاس های قابل اعتماد ( بین 37% و 75%) روش بازآزمایی قابل مقایسه با دیگر مجموعه های روانشناسی عصب شناختی بود. تغییر محرک ها برای پیچیده کردن مشخصه های چهره درونی، عملکرد را در سن، جنس و آزمونهای افتراق جذابیت بین 2 و 4 انحراف استاندارد کاهش داد. حساسیت بالینی مجموعه با آزمایش روی بیماری که ادراک پریشی چهره داشت، نشان داده شد. او در همه خرده آزمونها بین 2 و 4 انحراف استاندارد ضعف عملکرد نشان داد. PFPB به صورت آزادانه برای کاربرد غیر تجاری موجود است.

تعداد صفحات انگلیسی: 13

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Efficient removal of Reactive Black 5 from aqueous media using glycidyl methacrylate resin modified with tetraethelenepentamine

عنوان فارسی:

حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی با استفاده از رزین متاکریلات گلیسیدیل اصلاح شده (تغییریافته) با تترااتیلن پنتامین

چکیده:

رزین متاکریلات گلیسیدیل/ متیلن بیس آکریل آمید لود شده (بارگذاری شده) با لیگاند تترااتیلن پنتامین تهیه و بررسی قرار گرفت. ویژگی جذب رزین به دست آمده نسبت به واکنش پذیر سیاه 5 (RB5) از محلول های آبی در شرایط آزمایشی مختلف با استفاده از روش های بچ (Batch) و ستون ایجاد شد. مکانیسم تعامل بین RB5 و سایت های فعال رزینی مورد بحث قرار گرفت. رزین تمایل بالایی برای جذب RB5 نشان داد در جاییکه در آن مقدار جذب 63/0 میلی مول بر گرم برای رزین به دست آمده بود، در 25 درجه سانتی گراد، گزارش شد. روند و رفتار ترمودینامیکی واکنش جذب نیز تعریف شد.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 23

سال مقاله: 2011

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Predicting Fiberboard Physical Properties using Multilayer Perceptron Neural Network

عنوان فارسی:

پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی عصبی          

چکیده:

فیبر با دانسیته ی متوسط (FMD) چوب طراحی و مهندسی شده  است که در صنعت مبلمان و اثاثیه جایگزین چوب محکم و سفت شده است.بعلاوه، بکارگیری چوب جنگلی و چوب کائوچو بعنوان منبع اصلی فیبر،زیست توده ی روغن نخل بعنوان جایگزین عالی به اثبات رسیده است.بدون توجه به هر فیبر بکار رفته ،شناخت سطح استحکام آن،موضوعی مهم واصلی میباشد.بنابراین پیش از عرضه ی فیبرهای بعمل آمده برای مصرف تولید صنعتی ،نیاز است که تخته ها را در معرض پروسه های تست خواص فنی و فیزیکی استاندارد قرار دهیم.این تست و آزمایش ها بجا هستند مخصوصاً برای نهادهای تحقیقاتی که مستلزم انواع ویژگی های تخته ها می باشند.

تعداد صفحات انگلیسی: 4

تعداد صفحات فارسی: 9

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Political Marketing Strategy of Jakarta Governor Election in The 2012s

عنوان فارسی:

استراتژی بازاریابی سیاسی انتخابات دولت جاکارتا در سال 2012

چکیده:

کادرهای حزبی در سیستم های انتخاباتی حائز اهمیت بوده و مورد توجه رسانه ها، اذهان عمومی و سیاستمداران می باشند. وقتی تغییری در هدف یابی حزب وجود دارد، تحلیل آکادمیک گرایش در جهت «توانایی انتخابی» نامزدهای جدید، به عنوان دلیلی برای تغییر داشته است و موفقیت بالقوه آنها در بهبود عملکرد رقابت انتخاباتی مورد بحث قرار گرفته است. با این وجود، این مقاله در پی ملاک هایی برای استراتژی فرد بنده (جوکوی-آهوک) می باشد و تحلیلی از عملکرد موفقیت تیم آنها را با استفاده از چارچوب بازاریابی سیاسی گسترده تر دولت جاکارتا در جولای و سپتامبر 2012 ارائه می دهد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

A fuzzy logic based approach for modeling quality and reliability related customer satisfaction in the automotive domain

عنوان فارسی:

دیدگاه مبتنی بر یک منطق فازی برای مدل بندی رضایت مشتریان از کیفیت و قابلیت اعتبار در حوزه تولید خودرو

چکیده:

این مقاله دیدگاهی را ارائه می کند که بر اساس وجود داده های مربوط به شکست میدانی در سطح بررسی همه مشتریان-کیفیت و قابلیت اعتبار (ثبات) را در کنار رضایت مشتری ارزیابی می کند. رضایت از کیفیت بر اساس تعداد دفعات شکست و سطح سنگینی شکست ها مدل بندی می شود و این در حالی است که رضایت از ثبات و قابلیت اعتبار بر اساس تعداد معاینه فنی با فروشنده و مدت زمان این معاینه های فنی مدل بندی می شود. رضایت مدل بندی شده در سطح وسیله فردی (مشتری) نسبت به سطح مدل وسیله، بیشتر برای مشخص کردن رضایت کامل مشتریان از مدل آن وسیله خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد صفحات انگلیسی: 11

تعداد صفحات فارسی: 33

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آموزش حافظه کاری دیداری-فضایی متاشناختی برای کودکان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آموزش حافظه کاری دیداری-فضایی متاشناختی برای کودکان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آموزش حافظه کاری دیداری-فضایی متاشناختی برای کودکان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

A metacognitive visuospatial working memory training for children

عنوان فارسی:

آموزش حافظه کاری دیداری-فضایی متاشناختی برای کودکان

چکیده:

این مقاله بررسی می کند که آیا حافظه کاری دیداری-فضایی (VSWM) و به طور قابل ملاحظه، به یادآوری اطلاعات متوالی-فضایی می تواند به وسیله ی آموزش متاشناختی بهبود یابد یا خیر. بیست و دو دانش آموز کلاس چهارم در هفت جلسه آموزش حافظه توالی-فضایی شرکت کرده بودند، در حالی که 24 کودک با حضور معلم خود در کلاس حاضر شدند. ارزیابی پس آموزشی، بهبود قابل ملاحظه ای از عملکردها را در وظایف Corsi نشان داد و وظیفه ی حافظه کاری دیداری-فضایی توالی-فضایی را در نظر گرفت.

تعداد صفحات انگلیسی: 15

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی

 


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Robust control charts for time series data

عنوان فارسی:

نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

چکیده:

این مقاله، نمودار کنترلی را برای داده های سری زمانی بر اساس خطاهای پیش بینی تک مرحله ای روش پیش بینی هولت- وینترز توضیح می دهد. ما روش روبوست را استفاده می کنیم تا از پرت هایی که بر تخمین محدودیت های کنترل نمودار تأثیر می گذارند، جلوگیری کنیم. با این وجود، توان برای حفظ قابلیت اعتماد نمودار کنترل بعد از وقوع مشاهده های آگاهانه دارای اهمیت است. ویژگی های نمودار جدید کنترل در مطالعه شبیه سازی و در مثال واقعی داده ها آزمون شده اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 16

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی پارک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی پارک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی پارک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

PARK PLANNING

عنوان فارسی:

ماست پروبیوتیکی

چکیده:

در ماه مي سال 1998، خدمات پارک ملي، «دستور مدير 2» (DO-2) را صادر کرد: «طراحي پارک طبق سيستم دستورالعملي NPSجديد». يک ضميمه اين دستور، شامل استانداردهاي برنامه در زمينه طراحي پارک بود. DO-2 و به پيوست آن استانداردهاي برنامه، دستورالعملي را در مورد طراحي سياست هاي مديريت NPS1988و در NPS-2 بازبيني و به روز کردند: «دستورالعمل فرآيند طراحي.»سياست هاي توضيح داده شده در DO-2 مستقيماً در سياست مديريتي NPS2001 جديد الحاق شده بودند. استانداردهاي برنامه در نظر گرفته شده بودند تا موضوع بررسي دوره اي و به روز کردن مناسب آنها، تحت اختيار مدير مربوطه جهت طراحي پارک، تسهيلات و املاک و زمينها باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 57

تعداد صفحات فارسی: 84

سال مقاله: 2004

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


پروژه کاردانی: بررسی شرکت های بازرگانی

پروژه کاردانی: بررسی شرکت های بازرگانی

پروژه کاردانی: بررسی شرکت های بازرگانی

فرمت فایل ورد

تعداد صفحه 37

پروژه کاردانی: بررسی شرکت های بازرگانی

شرکت سهامی عام پاکسان 3
شرکت صنایع غذایی کاله 16
شرکت سیمان خوزستان 23
پروانه سبز گمرکی 30
بارنامه و انواع آن 31
قوانین اینکوترمز 35
منابع و مآخذ37


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسابداری مدیریت استراتژیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسابداری مدیریت استراتژیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حسابداری مدیریت استراتژیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Strategic Management Accounting: Lots in a Name?

 عنوان فارسی:

حسابداری مدیریت استراتژیکی

چکیده:

علیرغم تاریخچه ی سی ساله اش، حسابداری مدیریت استراتژیکی باید به عنوان یک عامل اصلی حسابداری مدیریتی محسوب شود. حسابداری مدیریت استراتژیکی، قابلیت انجام چنین کاری را دارد چون از خود اصطلاح بر می آید که گیرائی دائم اش برای گرایش به توسعه و ترویج آن توضیح داده می شود. هدف این مقاله، توضیح این نکته می باشد که به وسیله مفهوم سازی حسابداری مدیریت استراتژیکی به صورت «حسابداری برای مدیریت استراتژیکی» ممکن است امکان تشخیص بهتر امکاناتش وجود داشته باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 27

تعداد صفحات فارسی: 43

سال مقاله: 2010

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه پایدار توریسم در پتستی (pitesti) وآرجیس کانتی (Arges county

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه پایدار توریسم در پتستی (pitesti) وآرجیس کانتی (Arges county

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه پایدار توریسم در پتستی (pitesti) وآرجیس کانتی (Arges county

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

DURABLE DEVELOPMENT OF TOURISM IN PITESTI AND ARGES COUNTY

عنوان فارسی:

توسعه پایدار توریسم در پتستی (pitesti)  وآرجیس کانتی  (Arges county )

چکیده:

توسعه پایداری، یکی از موضوعات اصلی دوره ی معاصر می باشد. ارتباط پیچیده بین توریسم. توسعه و محیط طبیعی، مثالی از تغییراتی می باشد که در این زمینه از توریسم بررسی شد. در آلاینده مهم محیط طبیعی انجام می گیرد. توریسم، عامل اصلی توسعه پایدار با داشتن تأثیر مهم در اقتصاد، بررسی شدن به عنوان یک معنی از رشد اقتصادی می باشد. رومی ها باید روش را از طریق تفاوت های ارائه شده به وسیع ی نیاز به توسعه، مقررات تنظیم شد. به وسیله EU و بررسی های مربوط به نسل آتی میابند.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 13

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشاراتی در حسابداری موجر: نیمه فراموش شده حسابداری اجاره ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشاراتی در حسابداری موجر: نیمه فراموش شده حسابداری اجاره ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشاراتی در حسابداری موجر: نیمه فراموش شده حسابداری اجاره ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Issues in Lessor Accounting: The Forgotten Half of Lease Accounting

عنوان فارسی:

انتشاراتی در حسابداری موجر: نیمه فراموش شده حسابداری اجاره ای

چکیده:

در جولای 2006، هیات استانداردهای بین المللی حسابداری و کمیته استانداردهای حسابداری مالی یک پروژه ی اجاره دهی به دستور جلسه خود اضافه کردند. در آگوست 2010، کمیته ها به طور مشترک یک پیش نویس سرگشاده با پیشنهاد روش «حق استفاده» برای تشخیص دارایی ها و بدهی های مرتبط با اجاره بدست آوردند. مدیران در بررسی های خود به موارد متعددی با توجه به حسابداری مستاجر توجه کردند، اما تحقیقات بسیار کمی، در عناوین مرتبط با موجر به عمل آمده است. برای نشان دادن این شکاف در متن این مقاله، گزارشات اصلی و انتشارات جزئیات بیان شده ی مرتبط با موجرها را مشخص می کند و پیشرفت هایی را نشان می دهد که می تواند در دستورالعمل حسابداری اجاره ای تلفیق یابد.

تعداد صفحات انگلیسی: 21

تعداد صفحات فارسی: 42

سال مقاله: 2011

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیرات گوگرد فاسد کننده در روغن ترانسفورماتور و پردازه های ترمیمی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیرات گوگرد فاسد کننده در روغن ترانسفورماتور و پردازه های ترمیمی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیرات گوگرد فاسد کننده در روغن ترانسفورماتور و پردازه های ترمیمی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Corrosive Sulfur Effects in Transformer Oils and Remedial Procedures

عنوان فارسی:

تأثیرات گوگرد فاسد کننده در روغن ترانسفورماتور و پردازه های ترمیمی

چکیده:

عملکرد گوگرد فاسد کننده در روغن های معدنی از لحاط نقص های مشاهده شده در ترانسفورماتور، سطوح سولفید مس که به هادی ها و نوارهای عایق بندی کاغذی پایین آورده شده پوشیده شده اند مورد بررسی قرار گرفته شده است . نقش تحلیل علمی گاز حل شده ()  در ارزیابی خطر تشکیل سولفید مس شرح داده شده است . درجه ی فاسد کنندگی چندین ترکیب گوگردی با استفاده از یک آزمایش صفحه ی پوشیده شده با مس بررسی و مقایسه شده است. ( standacd IEC  62535 ) . وقوع  به عنوان مرتبط ترین ترکیب فاسد کننده با حضور دیگر گونه های فاسد کننده در روغن های معدنی عایق بندی مقایسه شده است. تعدادی از تکنیک های کاهش برای گوگرد فاسد کننده شرح داده شده در مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Modeling and Calibration of Water Distribution Systems: A New GIS Approach

عنوان فارسی:

مدل سازی و درجه بندی سیستم های توزیع آب رویکرد جدیدGIS

چکیده:

  GIS    ابزار اساسی برای شرکت های  چند منظوره می باشد،به ویژه شرکت های آب که روش عالی برای مدیریت و ارزیابی دارایی هایشان یافته اند.این مقاله الحاق GIS   ARCVIEW       به نام      RED   GIS ارائه می دهدکه یک تقاضای سفارشی برای مدل سازی شبکه ی آ ب می باشد. RED   GISقادر به شبیه سازی ،تجزیه و تحلیل و اصلاح وضعیت های واقعی شبکه تحت وضعیت های خاصی با استفاده از ادغام گشترده با استفاده از موتور Epanet می باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 13

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2003

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

A New Strategic Tool for Managing the Economic Recession: Creating Shareholder Value with Lateral Marketing

عنوان فارسی:

یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی: ایجاد ارزش سهام دار با بازاریابی جانبی

چکیده:

بحران رهن کردن که در سال 2007 شروع شد و هنوز ادامه دارد، باعث رکود اقتصادی بزرگی در اقتصاد جهان شده است. این رکود، مدیریت های تجاری را ایجاد کرد تا اهمیت های استراتژیکی و رکودهای مؤسسات بزرگ به موازات جهانی سازی بازارها، تغییر در ساختار صنعتی، انقلاب اطلاعات و افزایش انتظارات مشتری مهم جلوه دهد. مانند آن، اگر سرمایه گذاران درک کردند که شرکت در یک بازار نامطلوب تلنبار شود و هیچ مزیت رقابتی نداشته باشد، آنها از سرمایه گذاری دست می کشند.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2011

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی معماری ساختاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی معماری ساختاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی معماری ساختاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

THE STRUCTURE'S ARCHITECTURE

عنوان فارسی:

معماری ساختاری

چکیده:

کار تحقیقاتی حاضر، روش معماری- ساختاری به کار رفته برای پروژه ی هتل در بالای کوهستان بررسی می کند، نوعی طراحی که نه تنها آن را در مقابل لرزه مقاوم می کند، بلکه در مقابل دیگر تهدیدهای طبیعی مانند باد، برف و طوفان نیز مقاوم می باشند.

ساختمان در پونت دل اینکا (2750 متر بالاتر از سطح دریا) مستقر شده بود. چنین شرایط طبیعی، طراحی معماری-ساختاری و زیست آب و هوایی مدل سازی شدند. پاسخ های معماری مناسب برای حل چنین ابعاد پیچیده ای ارائه شده بود. به دلیل انجام این پیشنهاد، یک بررسی در ساختمان های بالا قرار گرفته در مناطق زلزله خیز اصلی در جهان، با توجه به ساختمان های قرار گرفته در مندوزا ساخته شده بود.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بی نظمی در یک سیستم تعمیم یافته ی لورنز

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بی نظمی در یک سیستم تعمیم یافته ی لورنز

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بی نظمی در یک سیستم تعمیم یافته ی لورنز

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Chaos in a generalized Lorenz system

عنوان فارسی:

بی نظمی در یک سیستم تعمیم یافته ی لورنز

چکیده:

یک سیستم پویای سه مولفه ای با توصیف یک وسیله ی الکترودینامیکی فضای خالی  کوانتوم با یک اتلاف غیر خطی و اعمال نیرو مورد بررسی قرار گرفته است.انواع مختلف نظام های دینامیکی در ادامه ی روش های  متباین خط سیر و شاخص های آماری تحقیق شده است.ثابت شده است که انواع ساختارهای پایدار وناپایدار تلف کننده ی چرخه های حد می تواند در چنین سیستمی با انواع مختلف نسبت های اتلاف غیر خطی و اعمال نیرو شکل بگیرد.تغییرات در نظام بی نظمی و مطابق با جذب بی نظمی با جزئیات بررسی شده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 16

تعداد صفحات فارسی: 21

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کارفرمایی در مکان قانونی: یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کارفرمایی در مکان قانونی: یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کارفرمایی در مکان قانونی: یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Putting entrepreneurship in its rightful place: a typology for defining entrepreneurship across private, public and nonprofit sectors

عنوان فارسی:

کارفرمایی در مکان قانونی:یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی از طریق بخش های خصوصی، عمومی و غیرانتفاعی

چکیده:

کارفرمایی نقش مهمی در اقتصاد مدرن و جوامع بازی کرده است.کارفرماها تبدیل به نیروهای تغییر در سراسر جهان شده اند. دانشجویان از آموزش کارآفرینی حمایت می کنند. شرکت های سهامی به ابتکار و کارفرمایی ترغیب می شوند. دانشگاهها در انتقال و تجاری کردن تکنولوژی شرکت می کنند. خط مشی سازان، سیاست ها و برنامه های کارفرمایی را پیاده می کنند. شرکت های غیر انتفاعی به دنبال راه حل های کارآفرینی برای دستیابی به وظیفه اشان می باشند. بخش های خصوصی عمومی و غیرانتفاعی همه، جاروجنجال های کار فرمایی را مشخص کرده اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 22

تعداد صفحات فارسی: 23

سال مقاله: --

فرمت فایل: Wordانگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Requirements Engineering in Scrum Framework

عنوان فارسی:

مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

چکیده:

مهندسی نیازمندی ها (RE) نقش مهمی در موفقیت چرخه عمر توسعه نرم افزار بازی می کند. از آنجا که RE نقطه آغازین چرخه عمر است، هرگونه تغییر در نیازمندی ها پرهزینه و زمان بر خواهد بود. عدم موفقیت در تعیین دقیق نیازمندی ها، منجر به بروز خطاهایی در معیارها و از این رو در معماری سیستم بد می شود. علاوه بر این، اغلب محیط های توسعه نرم افزار به منظور تغییر برخی نیازمندی ها با درخواست های کاربر توصیف شده اند. اسکروم به عنوان یکی از روش های توسعه چابک توجه زیادی را به دلیل توانایی آن برای مواجهه با محیط های در حال تغییر به خود جلب کرده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گواهی علت مرگ مرتبط با دیابت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گواهی علت مرگ مرتبط با دیابت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی گواهی علت مرگ مرتبط با دیابت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Certifying diabetes-related cause-of-death: a comparison of inappropriate certification statements in Sweden, Taiwan and the USA

عنوان فارسی:

گواهی علت مرگ مرتبط با دیابت: مقایسه ای بر گزاره های نامناسب گواهی های فوت در سوئد، تایوان و ایالات متحده آمریکا

چکیده:

اهداف/فرضیه ها: هدف این مطالعه بررسی تفاوت هایی در روش های گواهی پزشکان در سوئد ،تایوان و ایالات متحده آمریکا در رابطه با گزاره های علت مرگ مرتبط با دیابت (COD) بود. روش ها : داده های علت های مرگ چندگانه از سوئد(2000)،تایوان (2001) و ایالات متحده آمریکا (2001) برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته شدند.

تعداد صفحات انگلیسی: 4

تعداد صفحات فارسی: 13

سال مقاله: 2006

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The Role of Visible and Infrared Spectroscopy Combined with Chemometrics to Measure Phenolic Compounds in Grape and Wine Samples

عنوان فارسی:

نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی ترکیب های فنولی در نمونه های انگور و شراب

چکیده:

محتوای ترکیب های فنولی، حالت رسیدن فنولی انگورهای قرمز را مشخص می کند که معیار مهمی در تنظیم تاریخ برداشت برای تولید شراب های قرمز با کیفیت می باشد. همچنین فنولیک های شراب، ترکیب های با کیفیت مهمی محسوب می شوند که در رنگ، مزه شراب ها نقش مهمی دارند. روش های طیف نمایی (به طور مثال، مادون قرمز نزدیک و میانی) دارای پتانسیل برای ساده سازی و کاهش زمان تحلیل برای انواع آنالیت های انگور و شراب می باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Professional Development – Between Reengineering and Continuous Improvement

عنوان فارسی:

توسعه‌ی حرفه‌ای-  بین بازمهندسی و بهبود مستمر

چکیده:

بازمهندسی و بهبود مستمر رویکردهای فوق العاده عالی در «حیات» سازمان محسوب می‌شوند. مطالعات فعلی، هم بر تفاوت‌ها و هم بر شباهت‌های بین این دو رویکرد تاکید می‌کنند. هدف از مطالعه‌ی فعلی کاربردی‌نمودن مفهوم این دو رویکرد در پیشرفت زندگی شخصی است. جهت‌گیری به سمت هر یک از این دو رویکرد بستگی به خصوصیات شخصی متعددی دارد. آزمون‌های مختلفی برای بررسی شخصیت، ریسک‌پذیری، خودکام‌بخشی از طریق شغل، سازگاری با تغییرات و غیره انجام شد. این آزمون‌ها در یک سیستم نرم افزاری انجام شد. نتایج نشان داد که بین مراحل زندگی و مدل مناسب برای پیشرفت شخصی رابطه وجود دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 11

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Fundamental Analysis Models in Financial Markets – Review Study

عنوان فارسی:

مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

چکیده:

هدف این مقاله، تلاش برای رسیدن به ارزیابی سهام بهتر از روش تحلیل بنیادی به وسیله بررسی زمینه ها و مبانی نظری می باشد.  

به وسیله بررسی مبانی نظری برای هر مدل از مدل های تحلیل بنیادی و متعاقباً با شروع مدل تنزیل سود تقسیمی، مدل آماری ضریب تکثیر مدل جریان نقدی تنزیل شده و در نهایت سود باقیمانده تنزیلی (DCFM) در می یابیم که همه این مدل ها علیرغم فقدان میزان دقت، دارای نقاط قوت می باشند، زیرا مورد نیاز بازارهای مالی کارآمد می باشند. اخیراً، اوهلسون (1995) بیان کرد که سود شبیه سازی شده در شکل گیری مدل سود باقیمانده (RIM) نقش مهمی دارد. مدل اوهلسون، ارتباط بین ارزش سهام و متغیرهای حسابداری را تعریف می کند.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اجرای حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکل ناشی از آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اجرای حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکل ناشی از آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اجرای حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکل ناشی از آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Implementation of Accrual Accounting: Review of Readiness and Arising Problem

عنوان فارسی:

اجرای حسابداری تعهدی: بررسی آمادگی و مشکل ناشی از آن

چکیده:

از آغاز ژانویه سال 2015، تمام سازمان های دولتی می بایست به اصول تعهدی عمل می کردند. هدف پژوهش حاضر، ارائه نتایجی در مورد بررسی آمادگی و مشکلات ناشی از معرفی حسابداری تعهدی در واحد دولتی محلی می باشد. این پژوهش از روش های ترکیبی استفاده نموده است. نتایج جمع آوری داده های جمع آوری شده به وسیله روش زمینه یابی کمّی نشان داد 68.8% از 25 بخش در پالمبانگ قبلاً حسابداری تعهدی را در صورتحساب های مالی خود استفاده کرده اند. نتایج مصاحبه که یکی از روش های کمی جمع آوری داده می باشد، نشان داد برخی مشکلات وجود دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تعریف تولید ناب: بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تعریف تولید ناب: بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تعریف تولید ناب: بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Defining lean production: some conceptual and practical issues

عنوان فارسی:

تعریف تولید ناب: بیان برخی از مشکلات عملی و نظری آن

چکیده:

در این مقاله نشان داده شده است که تعریف دقیقی از عبارت تولید ناب در میان نویسندگان وجود ندارد. وتعاریف متفاوت از این واژه بستگی به مفاهیم مختلفی دارد که با آن سرو کار داریم. به همین جهت نتیجه می گیریم که تولید ناب تعریف دقیقی در بین مطالبی که مورد مطالعه قرار گرفته است ندارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 16

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Bridging the gap between academicians and practitioners on accountant competencies: an analysis of international education standards (IES) implementation on indonesia's accounting education

عنوان فارسی:

ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت حسابداران: آنالیز اجرای استانداردهای آموزش بین المللی (IES) در آموزش حسابداری اندونزی

چکیده:

هدف از این مقاله، توصیف و مقایسه صلاحیت حسابداران بر اساس دیدگاه های دانشگاهیان و متخصصان و تجزیه و تحلیل شکاف های بین دو گروه می باشد. سی متخصص و دانشگاهی رشته حسابداری ساکن جاکارتا و استان جاوای غربی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. داده ها به وسیله اجرای پژوهش آنلاین جمع آوری شدند و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. تحقیقات نشان داد که شکاف ها بین متخصصان و دانشگاهیان در بررسی دانش حسابداری، مهارت ها و رفتارها وجود دارند.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 17

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه تحقیقی درباره ی عوامل اصلی موفقیت دولت الکترونیکی و تاثیر آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه تحقیقی درباره ی عوامل اصلی موفقیت دولت الکترونیکی و تاثیر آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه تحقیقی درباره ی عوامل اصلی موفقیت دولت الکترونیکی و تاثیر آن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Research Program on Key Success Factors of e-Government and Their Impact on Accounting Information Quality

عنوان فارسی:

برنامه تحقیقی درباره ی عوامل اصلی موفقیت دولت الکترونیکی و تاثیر آنها بر کیفیت اطلاعات حسابداری

چکیده:

هدف برنامه ی دولت اکترونیکی دستیابی به یک دولت منظم ،قابل فهم و تاثیر پذیرمی باشد. ادغام اجزا فناوری اطلاعات در هر مرحله ای از فرایند کار لازم می باشد  طوری که بسیاری از سرویس و خدمات در چارچوب گستره ی خدمات عمومی با اطلاعات دقیق،بجا،کامل و مربوطه نسبت دارند.این برنامه ی چندین ساله ی تحقیقاتی در 27 شهرستان استان "وست جاوا" در اندونزی اجرا شد تا معنای ضمنی دولت الکترونیکی را بر کیفیت اطلاعات حسابداری ارزیابی کرده و به منظور تقویت و افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، استراتژی هایی را تعیین کند.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Antibacterial, mechanical, and   barrier properties   of   sago starch   film incorporated with betel leaves extract

عنوان فارسی:

ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ لایه نشاسته ساگو تلفیق یافته با استخراج برگ های نخل هندی

چکیده:

ویژگی های آنتی باکتریایی، مکانیکی و محافظ و انتقال نور از لایه نشاسته ساگوی تلفیق یافته با مقدار متفاوت استخراج برگ های نخل هندی (5%، 10%، 20% و 30%) مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. با توجه به ویژگی های مکانیکی، قدرت استحکام کشش پذیری در زمانی کاهش یافت که مقدار استخراج افزایش یافته بود. افزایش طول تا پارگی (%) و قدرت استحکام نفوذپذیری (N/m) با افزایش مقدار استخراج از 5% تا 20% افزایش یافت.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی های رفتاری اثربخش برای کاهش بیزاری در OCD مرتبط با آلایش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی های رفتاری اثربخش برای کاهش بیزاری در OCD مرتبط با آلایش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استراتژی های رفتاری اثربخش برای کاهش بیزاری در OCD مرتبط با آلایش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Effective behavioural strategies for reducing disgust in contamination-related OCD: A review

عنوان فارسی:

استراتژی های رفتاری اثربخش برای کاهش بیزاری در OCD مرتبط با آلایش

چکیده:

تنفر و بیزاری، حسی شناخته شده اما مهم در اختلالات مختلف روانشناسی می باشد. در طی دهه گذشته، افزایش شواهد نشان می دهد که تنفر و بیزاری در انواع مختلف اختلال وسواسی- اجباری (OCD)، به ویژه در OCD مرتبط با آلودگی (C-OCD) نیز وجود دارد. درمان انتخابی برای C-OCD با پیشگیری از پاسخ شروع می شود، در اصل برای کاهش احساسات مرتبط با ترس در نظر گرفته می شود که گمان می رود در شرطی سازی پاولفی (PC) به دست می آید.

تعداد صفحات انگلیسی: 14

تعداد صفحات فارسی: 38

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بست

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بست

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بست

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

AN OVERVIEW OF PROSPECTIVE APPLICATION OF NANOEMULSIONS IN FOOD STUFFS AND FOOD PACKAGING

عنوان فارسی:

برداشت کلی درباره کاربرد آینده نگر نانوامولسیون در مواد غذایی و بسته بندی آن

چکیده:

استفاده از نانوامولسیون ها، مثالی است از چگونگی کاربرد نانوتکنولوژی بر فرایند موجود که فواید و سودهایی را برای صنعت غذا و مواد غذایی در پی دارد. نانوامولسیون ها برای جلوگیری از آلودگی بسته بندی مواد غذایی و تجهیزات بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی نواحی که نانوتکنولوژی ها جهت تفاوت قائل شدن در پروسه گوشت در آینده ای نه چندان دور بستگی به بسته بندی دقیق گوشت و محصولات گوشتی دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Monetary policy, accounting conservatism and trade credit

عنوان فارسی:

سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

چکیده:

با استفاده از یک نمونه از شرکت های A- سهم ذکر شده در چین در طول سال های 2003 تا 2012، این مقاله به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر روی اعتبار تجاری می پردازد و این کار را با در نظر گرفتن تغییرات سیاست های پولی انجام می دهد. ما دریافتیم شرکت ها با محافظه کاری حسابداری بالاتر، اعتبار تجاری وابسته به سیاست های پولی دارد. به علاوه، سوابق کارگزار و مشتری تأثیر مثبتی بر روی روابط بین محافظه کاری در حسابداری و اعتبار تجاری دارد. این تأثیر زمانی بیشتر مشهود است که یک شرکت به صورت شخصی اموالی داشته باشد و قدرت داد و ستد بیشتری داشته باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جامعه ستیزی، اضطراب و انعطاف پذیری – قدرتمندی روان شناختی به عنوان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جامعه ستیزی، اضطراب و انعطاف پذیری – قدرتمندی روان شناختی به عنوان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جامعه ستیزی، اضطراب و انعطاف پذیری – قدرتمندی روان شناختی به عنوان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Psychopathy, anxiety, and resiliency – Psychological hardiness as a mediator of the psychopathy–anxiety relationship in a prison setting

عنوان فارسی:

جامعه ستیزی، اضطراب و انعطاف پذیری قدرتمندی روان شناختی به عنوان یک واسطه جامعه ستیزی ارتباط اضطراب در یک محیط زندان

چکیده:

این متن تا اندازه ای ترکیبی از ارتباط بین جامعه ستیزی و اضطراب می باشد، اما پیشنهاد شده است که مزیت ممکن جامعه ستیزی ممکن است انعطاف پذیری در مقابل اضطراب باشد. دیگر ساختار مرتبط با انعطاف پذیری، قدرتمندی روان شناختی می باشد و چندین بررسی، ارتباطات بین قدرتمندی روان شناختی، واکنش های اضطراب و تاثیرات جسمانی و ذهنی سالم استرس تعیین کرده اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 17

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت دانش، رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت دانش، رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت دانش، رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Knowledge management, social   media   and   employee   creativity

عنوان فارسی:

مدیریت دانش، رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان

چکیده:

این تحقیق ارتباط بین استفاده از رسانه های اجتماعی و خلاقیت کارکنان با اتخاذ مدیریت دانش برای توضیح تاثیر شبکه های اجتماعی و تاثیر متقابل آن بر روی خلاقیت فردی را نشان می دهد. بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که چه اندازه رسانه های اجتماعی باعث تقویت مردم در بحث های دانش مدیریتی می شود که این به نوبه ی خود باعث غنی شدن (قوی تر شدن) فرآیندهای شناختی و خلاقیتی در افراد می شود.

تعداد صفحات انگلیسی: 15

تعداد صفحات فارسی: 46

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Improvement in Dynamic Performance of an Interconnected Power System in LFC using PID and Fuzzy Controller

عنوان فارسی:

ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از کنترلر فازی و PID

چکیده:

کنترل فرکانس بار (LFC) در یک سیستم برای حفاظت از فرکانس سیستم برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد و نیروی خط یک قسمت یکپارچه را در محدوده های تعریف شده حفظ می کند. در این مقاله، فرکانس بار و نیروی خط پیوندی در سه قسمت از سیستم برق یکپارچه ابتدا به وسیله کنترلر معمولی PID کنترل می شود تا تغییرات حاصله در فرکانس سیستم را ترتیب بندی کند و بعد نیروی خط پیوندی به وسیله کنترلر فرکانس برق فازی کنترل خواهد شد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 14

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغذیه درمانی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغذیه درمانی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تغذیه درمانی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Nutritional therapy for non-alcoholic fatty liver disease

عنوان فارسی:

تغذیه درمانی برای بیماری کبد چرب غیرالکلی

چکیده:

از آن جائیکه چاقی به یک بیماری جهانی تبدیل شده است، به دلیل افزایش چاقی، میزان ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) نیز در کشورهای غربی در حال افزایش است. * بیماری کبد چرب غیرالکلی یکی از علائم سندروم متابولیکی در جگر است و ممکن است بیماری را تا حد سیروز و یا کارسینوم هپاتوسلولو نیز پیش ببرد. تا به الان هیچ داروی خاصی برای درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی یافت نشده است و بهترین پیشنهاد بالینی استفاده از روش های مناسب شامل فعالیت های فیزیکی و استفاده از یک رژیم غذایی سالم در طول زندگی می باشد.

تعداد صفحات انگلیسی: 43

تعداد صفحات فارسی: 34

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه های مربوط به مدیریت رقابتی- ارتباطی در سطوح بالاتر آموزشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه های مربوط به مدیریت رقابتی- ارتباطی در سطوح بالاتر آموزشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی دیدگاه های مربوط به مدیریت رقابتی- ارتباطی در سطوح بالاتر آموزشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Communicative Competence Management Approaches in Higher Education

عنوان فارسی:

دیدگاه های مربوط به مدیریت رقابتی- ارتباطی در سطوح بالاتر آموزشی

چکیده:

در متن یادگیری دراز مدت و در طول زندگی فرد لازم است که فرد طوری آموزش ببیند که بتواند در همه جنبه های اجتماعی زندگی خوب مهارت کسب کند، و به صورت موثری دیدگاه ها و مهارت های خود را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که بدون چنین آموزش هایی جامعه آموزشی با معنویت و فرهنگ تخصصی بالایی پیشرفت نخواهد کرد. نه تنها تخصص و تجربه، بلکه مهارت های عمومی برقراری ارتباط در فعالیت های حرفه ای یک متخصص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 18

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مزایای تولید ناب: اندیشه ی ناب باید چه چیزی را به صنایع آماده سازی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مزایای تولید ناب: اندیشه ی ناب باید چه چیزی را به صنایع آماده سازی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مزایای تولید ناب: اندیشه ی ناب باید چه چیزی را به صنایع آماده سازی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

THE BENEFITS OF LEAN MANUFACTURING What Lean Thinking has to Offer the Process Industries

عنوان فارسی:

مزایای تولید ناب: اندیشه ی ناب باید چه چیزی را به صنایع آماده سازی عرضه کند؟

چکیده:

چند نفر در صنعت تولیدی می توانند واقعا بگویند که  درباره ی "ناب" چیزی نشنیده اند؟ تعدادنه چندان زیاد. با این حال، چند نفر از این تعداد "ناب" را باور کرده، تحقق بخشیده و عامل تغییرات شدیدی هستند که ذی نفعان با سابقه را متقاعد کرده اند که ناب راه مستقیم بسوی شرکت آنهاست؟ تعدا افراد کم،خیلی کم. ناب یک انقلاب به شمار می آید- و فقط درباره ی استفاده ی ابزار با تغییر چند مرحله در فرایند توایدی نمی باشد- بلکه درباره ی تغییر کامل کار می باشد- درباره ی نحوه ی عملکرد چرخه ی تولید، نحوه ی مدیریت مدیران و نحوه ی کار کارمندان در انجام امور روزانه ی خود. یعنی درباره ی هر چیزی می باشد، همه چیز را شامل می شود.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 43

سال مقاله: 2005

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مؤلفه های توسعه پایدار- یک رویکرد ممکن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مؤلفه های توسعه پایدار- یک رویکرد ممکن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مؤلفه های توسعه پایدار- یک رویکرد ممکن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The components of sustainable development - a possible approach

عنوان فارسی:

مؤلفه های توسعه پایدار- یک رویکرد ممکن

چکیده:

توسعه پایدار جامعه بر سه مؤلفه اصلی وجود انسان اشاره دارد: مؤلفه های اقتصادی، زیست محیطی و انسانی. اولین مؤلفه، ضروری ترین جزء اصلی وجود انسان می باشد، به این معنا که هدف از فعالیت های اجتماعی و مقرون به صرفه، رفع نیازها و خواسته های انسانی در سه بعد وجود انسان است: ابعاد زیستی (در تعامل با محیط فیزیکی و طبیعی ارائه می شود)، ابعاد اجتماعی/ جمعی (به عنوان تعدادی از گروه های اجتماعی)، ابعاد عقلانی، روانی و معنوی (توسط صفات درونی خاص، به یک فرد القا می شود).

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Corporate characteristic s and environmental management accounting (EMA) implemen tation: evidence from Malaysian public listed companies (PLCs)

عنوان فارسی:

ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

چکیده:

اتخاذ چارچوب تئوری اقتضایی، این مطالعه با هدف بررسی میزان شرکت های فهرست شده مالزی با کاربرد مدیریت زیست محیطی حسابداری  اجرای ویژگی های شرکت های بزرگ، ارائه شده است. پنج ویژگی شرکت های بزرگ یعنی، حساسیت های زیست محیطی صنعتی، اندازه شرکت، وضعیت مالکیت،  تصویب سیستم مدیریت زیست محیطی و نسبت مدیران غیراجرائی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از پرسشنامه پشی، نشان می دهد که میزان اجرای EMA در حد متوسط بوده و تأکید بیشتر روی فعالیت های مقرون به صرفه بودن محیط زیست قرار داده شده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی منینگوسفالیتیک آمیبی اولیه ایجاد شده توسط فاولری نگلیریا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی منینگوسفالیتیک آمیبی اولیه ایجاد شده توسط فاولری نگلیریا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی منینگوسفالیتیک آمیبی اولیه ایجاد شده توسط فاولری نگلیریا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Primary Amoebic Meningoencephalitis Caused by Naegleria fowleri: An Old Enemy Presenting New Challenges

عنوان فارسی:

منینگوسفالیتیک آمیبی اولیه ایجاد شده توسط فاولری نگلیریا یک دشمن قدیمی با وجود چالش های جدید

چکیده:

فاولری نگلیریا که برای اولین بار در سال 1899 کشف شد، یک نوع پاتوژن آغازی می باشد که باعث عفونت سیستم عصبی مرکزی و ایجاد منینگوسفالیتیک آمیبی اولیه می شود. بیشترین جنبه که باعث ترس می شود، این است که علیرغم پیشرفت های ما در زمینه شیمی درمانی آنتی میکروبی و مراقبت حمایتی، میزان مرگ و میر بیشتر از 95% باقی مانده است. اگرچه در سراسر جهان نادر می باشد، اکثر موارد در ایالات متحده، استرالیا و اروپا (فرانسه) گزارش شده اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 16

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگرانی های مدیریت برداشت و رفتار حمایت طلبی در سایت های شبکه اجتماعی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگرانی های مدیریت برداشت و رفتار حمایت طلبی در سایت های شبکه اجتماعی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگرانی های مدیریت برداشت و رفتار حمایت طلبی در سایت های شبکه اجتماعی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Impression management concerns and support-seeking behavior on social network sites

عنوان فارسی:

نگرانی های مدیریت برداشت و رفتار حمایت طلبی در سایت های شبکه اجتماعی

چکیده:

مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که نگرانی های مدیریت برداشت، چرا و چگونه روش های افراد در طلب حمایت اجتماعی در سایت های شبکه اجتماعی (SNS) را شکل می دهد. داده های یک تجربه آزمایشگاهی (N=176) نشان می دهند که اهمیت اهداف مدیریت برداشت با توجه به تبلیغات پیام، تغییر می کند و میزان تلاش در ترکیب پیام نیز با افزایش شدت مسئله، افزایش می یابد.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 36

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزیافته به روش نیتریداسیون مستقیم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزیافته به روش نیتریداسیون مستقیم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزیافته به روش نیتریداسیون مستقیم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Highly transparent AlON sintered from powder synthesized by direct nitridation

عنوان فارسی:

AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزیافته به روش نیتریداسیون مستقیم

چکیده:

سرامیک AlON شفاف از پودر سنتز شده به روش نیتریداسیون مستقیم ترکیب های اولیه  بدون فشار متخلخل شده بود. آنالیزهای TG، SEM و XRD برای تحقیق و بررسی روش نیتریداسیون مستقیم انجام گرفته بودند. کروی های Al به وسیله ریزمیکرون  تجزیه شده بودند. اندازه ذره AlON در مورفولوژی نامنظم تقریباً  می باشد. با کمک آسیاب گلوله ای و همجوشی افزودنی ها، سرامیک AlON به ضخامت 2mm با مقدار عبوری 80.6% در 1100nm و بالای 77.1% در 400nm به طور موفقیت آمیزی بدست آمده بود و نشان می دهد که روش نیتریداسیون مستقیم، دیگر رویکرد امیدوارکننده برای آماده سازی سرامیک های AlON با شفافیت بالا می باشد.  

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 9

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آماده سازی سرامیک های AlON از طریق همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آماده سازی سرامیک های AlON از طریق همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آماده سازی سرامیک های AlON از طریق همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Preparation of AlON ceramics via reactive spark plasma sintering

عنوان فارسی:

آماده سازی سرامیک های AlON از طریق همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما

چکیده:

ترکیب های پودر  و AlN برای سنتز سرامیک های AlON با استفاده از روش همجوشی واکنش پذیر قوس پلاسما (SPS) در دمای بین 1400 و 1650 درجه سانتی گراد به مدت 15 الی 45 دقیقه در 40MPa تحت جریان گاز  مورد استفاده قرار گرفته بودند. شکل گیری فاز AlON در نمونه های متخلخل بر طبق آنالیز اشعه ایکس بالای 1430 درجه سانتی گراد شروع شده بود. مقدار عبوری کامل فازهای اولیه ( و AlN) به AlON در نمونه هایی مشاهده شده بود که در قوس پلاسما از روش همجوشی 1650 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه در 40MPa استفاده کرده بودند.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوترمال

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوترمال

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوترمال

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Highly transparent AlON ceramics sintered from powder synthesized by carbothermal reduction nitridation

عنوان فارسی:

سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوترمال

چکیده:

پودرهای اکسی نیترید آلومینیوم (AlON) به روش فرایند نیتریداسیون و احیای کربوترمال با استفاده از  تجاری و پودرهای سیاه کربن به عنوان مواد اولیه تجزیه شده بودند. سرامیک های شفاف AlON به وسیله همجوشی بدون فشار تحت اتمسفر نیتروژن تولید شده بودند. تأثیرات زمان آسیاب گلوله ای بر مورفولوژی و توزیع اندازه ذره پودرهای AlON همچنین ریزساختار و خاصیت اپتیکی سرامیک های شفاف AlON مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 12

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Optical and electrical properties of negatively charged aluminium oxynitride films

عنوان فارسی:

خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

چکیده:

لایه های نازک اکسی نیترید آلومینیوم (AlON) به وسیله مانیترون فرکانس رادیویی (RF) با برون پاشی در سوبسترای سیلیکون نوع n (Si) از جهت گیری با استفاده از گازهای آرگون (Ar) و اکسیژن () در دمای سربسترای 450 درجه سانتیگراد ته نشین شده بودند. برای شناخت تغییر در خواص الکتریکی با نسبت گازها، یک رسوب گیری به مدت 140s در نسبت O:Ar انجام گرفته بود که از 1:3 به 4:3 تغییر کرد. بعد از آن، خواص الکتریکی ساختار نیمه رسانای عایق-فلز در AlON مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود.

تعداد صفحات انگلیسی: 3

تعداد صفحات فارسی: 9

سال مقاله: --

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشار موج تنشی از طریق یک سطح مشترک: کامپوزیت PCC- مواد بتنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشار موج تنشی از طریق یک سطح مشترک: کامپوزیت PCC- مواد بتنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی انتشار موج تنشی از طریق یک سطح مشترک: کامپوزیت PCC- مواد بتنی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

STRES S WAVE PROPAGATION THROUGHOUT AN INTERFACE: PCC COMPOSITES – CONCRETE SUB STRATE IN REPAIR SYSTEM

عنوان فارسی:

انتشار موج تنشی از طریق یک سطح مشترک: کامپوزیت PCC- مواد بتنی در سیستم تعمیرات

چکیده:

کامپوزیت های سیمان- پلیمر (PCC) به طور معمول به عنوان مواد جدید و نوآوری ساختمان سازی درنظر گرفته می شوند، به ویژه آن که برای تعمیر و حفظ سطح ساختارهای بتونی مفید می باشند. برطبق EN1504 استاندارد اروپایی و دیگر دستورالعمل های فنی، روش های غیرتخریبی، عمدتاً بر اساس انتشار موج های تنشی، برای کنترل کیفیت اثربخشی تعمیر توصیه می شود. هدف از این مقاله، تجزیه و تحلیل تأثیر زیرساختار PCC و کیفیت سطوح مشترک در انتشار موج تنشی در یک سیستم تعمیر می باشد: مواد بتونی- PCC با روش های فراصوتی و تأثیر اکو مورد آزمایش قرار گرفت.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 19

سال مقاله: 2010

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Advances in NDT and materials characterization by eddy currents

عنوان فارسی:

پیشرفت ها در NDT و خصوصیات مواد در جریان های گردابی

چکیده:

تقاضای مواد جدید و فناوری های تولید موجب پیشرفت فناوری های غیرتخریبی برای کنترل و ارزیابی نقص به ویژه در هنگام کاربردهای امن و مهم شده است. در این مقاله، یک سیستم آزمون غیرتخریبی جدید (NDT) ارائه شده است. این سیستم نوآوری به وسیله دو نوع پروب جریان های گردابی، دستگاه های الکترونیکی برای تولید سیگنال، آماده سازی و تبدیل، پیمایش خودکار مکانیزه شده و نرم افزار آنالیز تشکیل یافته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 6

تعداد صفحات فارسی: 15

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Improving IT professionals job skills development: The use of management styles and individual cultural value orientation

عنوان فارسی:

ارتقای توسعه مهارت های شغلی حرفه ای IT: کاربرد سبک های مدیریتی و تشخیص موقعیت ارزش فرهنگی فردی

چکیده:

این مقاله تعیین می کند که چگونه اثربخشی سبک های مدیریتی جدید (مشارکتی) ممکن است بستگی به ارزش های فرهنگی و عوامل فرهنگی نوآوری متغیر باشد و اینکه چرا آن ها ارتباط بین سبک های مدیریتی جدید و مهارت های حرفه ای مهندسی فن آوری اطلاعات را میانجیگری می کند. فرضیه هایی که چنین ارتباطی را درنظر می گیرند، پیشنهاد می شوند با استفاده از نمونه ناشی از 280 تحقیق و کارمند در صنعت های تک آزمایش شوند.

تعداد صفحات انگلیسی: 11

تعداد صفحات فارسی: 26

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Manage or convert Boswellia woodlands? Can frankincense production payoff?

عنوان فارسی:

مدیریت یا تبدیل جنگل بوسولیا؟ آیا تولید درخت کندر سرخ می تواند بازده مناسبی داشته باشد؟

چکیده:

جنگل های خشک آفریقا محصولات غیر چوبی جنگلی (NTFPs) با ارزش تجاری بالا، مانند کندر و صمغ عربی را تولید می کند. با این حال، جنگل زدایی و تبدیل کاربری اراضی در حال تشدید است. انتظار می رود بازگشت مالی بالاتر از تولید محصول انگیزه اصلی تبدیل کاربری اراضی باشد، اما تحقیقات حمایت کننده از این ادعای اساسی، نادر هستند. ما بازده مالی را برای گزینه های تولید دو محصول (کنجد و پنبه) و کاربری جنگل در یک منطقه جنگلی خشک که در شمال اتیوپی با درخت کندر سرخ شناخته شده است، مقایسه می کنیم.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 24

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Innovators or inhibitors? Accounting faculty resistance to new educational technologies in higher education

عنوان فارسی:

مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

چکیده:

در حالی که تکنولوژی، فرصت ها و مزیت های جدیدی را برای معلمان در روش تدریس خودشان فراهم می کند، تعداد قابل ملاحظه ای از دانشگاه ها با اتخاذ تکنولوژی های جدید مخالف هستند. %93 از دانشگاه های مورد بررسی در استرالیا که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند، به مخالفت مربی حسابداری به عنوان یک مانع اصلی در اتخاذ و کاربرد تکنولوژی اشاره کردند.

تعداد صفحات انگلیسی: 15

تعداد صفحات فارسی: 28

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Innovators or inhibitors? Accounting faculty resistance to new educational technologies in higher education

عنوان فارسی:

مبتکران یا بازدارندگان؟ مخالفت دانشگاه حسابداری با تکنولوژی های آموزشی جدید در آموزش عالی

چکیده:

در حالی که تکنولوژی، فرصت ها و مزیت های جدیدی را برای معلمان در روش تدریس خودشان فراهم می کند، تعداد قابل ملاحظه ای از دانشگاه ها با اتخاذ تکنولوژی های جدید مخالف هستند. %93 از دانشگاه های مورد بررسی در استرالیا که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند، به مخالفت مربی حسابداری به عنوان یک مانع اصلی در اتخاذ و کاربرد تکنولوژی اشاره کردند.

تعداد صفحات انگلیسی: 15

تعداد صفحات فارسی: 28

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Corporate characteristic s and environmental management accounting (EMA) implementation: evidence from Malaysian public listed companies (PLCs)

عنوان فارسی:

ویژگی های شرکت های بزرگ و اجرای حسابداری مدیریت محیط زیست(EMA) : اسناد مربوط به شرکت های دولتی مالزی (PLCS)

چکیده:

اتخاذ چارچوب تئوری اقتضایی، این مطالعه با هدف بررسی میزان شرکت های فهرست شده مالزی با کاربرد مدیریت زیست محیطی حسابداری  اجرای ویژگی های شرکت های بزرگ، ارائه شده است. پنج ویژگی شرکت های بزرگ یعنی، حساسیت های زیست محیطی صنعتی، اندازه شرکت، وضعیت مالکیت،  تصویب سیستم مدیریت زیست محیطی و نسبت مدیران غیراجرائی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از پرسشنامه پشی، نشان می دهد که میزان اجرای EMA در حد متوسط بوده و تأکید بیشتر روی فعالیت های مقرون به صرفه بودن محیط زیست قرار داده شده است.

تعداد صفحات انگلیسی: 12

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2016

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر: گرایش های فعلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر: گرایش های فعلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر: گرایش های فعلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Early detection of early gastric cancer using image-enhanced endoscopy: Current trends

عنوان فارسی:

تشخیص به موقع سرطان اولیه معده با استفاده از اندوسکوپی تقویت تصویر: گرایش های فعلی

چکیده:

آندوسکوپی تقویت تصویر به روش های تقویت سطح مخاط در مقایسه با هدف نهایی بهبود تشخیص و معاینه ضایعه می باشد. تشخیص اولیه سرطان معده مهم می باشد، زیرا شاید امکان اجرای برش برداری آندوسکوپی درمانی وجود داشته باشد. در این مبحث، گزینه های موجود را خلاصه می کنیم، مانند کروموآندوسکوپی رنگی قدیمی، همچنین روش هایی با تجهیزات جدیدتر مانند تصویربرداری باریک نوار، تقویت رنگ با تصویربرداری طیف انعطاف پذیر، آی- اسکن.

تعداد صفحات انگلیسی: 7

تعداد صفحات فارسی: 22

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Resistance of sunflower to the biotrophic oomycete Plasmopara halstedii is associated with a delayed hypersensitive response within the hypocotyls

عنوان فارسی:

مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

چکیده:

اواومیسیت زیست پرورشی پلاسموپارا هالستید عامل غیرمنتظره ی سفیدک کرکی در گل آفتابگردان است. آن به الیاف ریشه ی آسیب پذیر و مقاوم گل آفتابگردان نفوذ می کند و از طریق زیرلپه ها به سمت قسمت بالایی نهال رشد می کند. تجزیه و تحلیل RT-PCR نشان داده است که مقاومت مربوط به فعال سازی ژن hsr203j مانند می شود که شاخص مولکولی واکنش ازدیاد حساسیت در تنباکو است. فعال سازی این ژن بالاخص در طول تعامل ناسازگار مشاهده می شود و مطابق با فروپاشی سلول در زیر لپه ها است.

تعداد صفحات انگلیسی: 11

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2005

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه و طراحی ساختارهای صفحه تاشده ی شیشه ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه و طراحی ساختارهای صفحه تاشده ی شیشه ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه و طراحی ساختارهای صفحه تاشده ی شیشه ای

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

DEVELOPMENT AND DESIGN OF GLASS FOLDED PLATE STRUCTURES

عنوان فارسی:

توسعه و طراحی ساختارهای صفحه تاشده ی شیشه ای

چکیده:

این مقاله، توسعه ساختارهای صفحه تاشده ی شیشه ای را نشان می دهد. شیشه نه تنها به عنوان پوشش نازک مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه به عنوان عامل تحمل کننده ی بار برای کل ساختار نیز به کار می رود. یک متغیر طرح کلی کامل از روش معماری شامل نمونه های کاغذی ساده (ماکت) تا تجزیه و تحلیل های ساختاری ارائه خواهد شد.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 15

سال مقاله: 2006

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Application of Information Technology in Management Accounting Decision Making

عنوان فارسی:

کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی استفاده از فناوری اطلاعات در حسابداری مدیریت و هم چنین پتانسیل ها و ضعف های پذیرش فناوری اطلاعات در حسابداری اطلاعات می پردازد. فناوری اطلاعات متناوباً تغییر می کند و استانداردهای حسابداری برای سال های بسیاری بدون تغییر عمده ای ثابت باقی می مانند. فناوری اطلاعات و حسابداری مدیریت برای سازمان های بزرگ و کوچک حیاتی هستند. سازمان ها و انجمن های حسابداری بر نیاز به تغییر در آموزش حسابداران با افزایش دانش سیستم های اطلاعاتی و دانش فناوری اطلاعات تاکید دارند.

تعداد صفحات انگلیسی: 16

تعداد صفحات فارسی: 26

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده تاثیرات ویژگی های فردی و محتوایی بر روی خلاقیت: از اینجا به کجا برویم؟

مقاله ترجمه شده تاثیرات ویژگی های فردی و محتوایی بر روی خلاقیت: از اینجا به کجا برویم؟

مقاله ترجمه شده تاثیرات ویژگی های فردی و محتوایی بر روی خلاقیت: از اینجا به کجا برویم؟

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

The Effects of Personal and Contectual Characteristics on Creativity: Where should We Go from Here?

عنوان فارسی:

تاثیرات ویژگی های فردی و محتوایی بر روی خلاقیت: از اینجا به کجا برویم؟

چکیده:

این مقاله به طور اصولی درباره تحقیقات تجربی که حول محور ویژگی های فردی و محتوایی خلاقیت در کار و محل کار آزمایش شده اند، بحث و گفتگو می کند. بر اساس تحقیقات ما که درباره محدوده های معین خلاقیت کارمندان بحث می کنیم، البته که کمتر در معرض تحقیق گذاشته شده اند و کاوشها جوابهای پاسخ داده نشده باقی مانده است. این امر تعدادی تحقیق جدید و جهت گیری هایی برای تئوری پردازی و نشان دادن پیشرفت های روش شناسی اصولی در مطالعات آینده در رابطه با خلاقیت در شرکت ها را نیازمند است.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 20

سال مقاله: 2004

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


مقاله ترجمه شده برنامه ریزی استراتژیکی بازاریابی در مدارس (مکاتب) بین المللی

مقاله ترجمه شده برنامه ریزی استراتژیکی بازاریابی در مدارس (مکاتب) بین المللی

مقاله ترجمه شده برنامه ریزی استراتژیکی بازاریابی در مدارس (مکاتب) بین المللی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Strategic marketing planning in international schools

عنوان فارسی: برنامه ریزی استراتژیکی بازاریابی در مدارس (مکاتب) بین المللی

چکیده فارسی:

هدف: مدارس بین المللی یک طبقه ی رو به رشد مؤسسات آموزشی می باشند. اینطور پیشنهاد شده است که تعداد کمی از مدارس از این نوع، یک برنامه ی بازاریابی دارند، در حالی که تحقیقات انجام شده بر برنامه ریزی توسعه نشان داد که تعداد کمی از مدارس، یک برنامه ی بلند مدتی داشتند. این مقاله در نظر دارد تا این موضوعات را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

صفحه انگلیسی: 8      صفحه فارسی: 18      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2005   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


پروژه حسابداری اداره راه و ترابری شهرستان شوط

پروژه حسابداری اداره راه و ترابری شهرستان شوط

پروژه حسابداری اداره راه و ترابری شهرستان شوط

پروژه مالی حسابداری اداره راه و ترابری شهرستان شوط در 59 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

فصل اول- آشنایی با اداره راه و شهرسازی شهرستان شوط.. 3

آشنایی کلی با اداره راه و شهرسازی شهرستان شوط.. 4

تاریخچه. 4

 وزارت فوائد عامه. 4

اداره كل طرق و شوارع. 4

تشكيل وزارت طرق و شوارع. 5

تشكيل وزارت راه 5

تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري.. 5

تغيير نام وزارت راه و ترابري به وزارت راه و شهرسازي.. 5

خدمات. 6

طرحهای دردست اجرا 7

اصلاح نقاط حادثه خیز. 9

تعاریف و اصطلاحات... 10

اهداف... 11

وظايف اساسي.. 12

احداث راه شوسه و تأسیس اداره كل طرق و شوارع. 15

راه‌سازي و راهداري.. 16

چارت سازمانی تشکیلات: 17

چارت سازمانی راه و ترابری استان: 18

فصل دوم- آشنایی با سیستم حسابداری اداره راه و ترابری شوط.. 19

مقدمه.... 20

موقعیت رشته در واحد صنعتی: 21

حقوق و مزایا : 21

كليات حسابداري دولتي.. 21

تعريف حسابداري دولتي: 22

مهمترين اصول حسابداري دولتي : 23

مراحل بودجه در دستگاه هاي دولتي: 25

طبقه بندي بودجه در دستگاه هاي اداري ايران. 26

آشنايي با فرمهاي اداري.. 30

فصل سوم- آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات... 41

مقدمه.... 42

تعریف حسابداری حقوق و دستمزد. 42

لیست حقوق و دستمزد. 49

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد. 51

دستمزد تعطیلات رسمی.. 54

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی.. 54

نتایج و پیشنهادات: 55


اصلاح ثبات سیستم برق کم سیگنال توسط واکنش کیفیت و متغیرهای جبری

اصلاح ثبات سیستم برق کم سیگنال توسط واکنش کیفیت و متغیرهای جبری

اصلاح ثبات سیستم برق کم سیگنال توسط واکنش کیفیت و متغیرهای جبری

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Power system small-signal stability improvement by feedback of state and algebraic variables

عنوان فارسی: اصلاح ثبات سیستم برق کم سیگنال توسط واکنش کیفیت و متغیرهای جبری

چکیده فارسی:

این مقاله راجع به طراحی دستگاه تثبیت کننده برق به منظور ایجاد ثبات کم سیگنال است که توسط اندازه های phasor اندازه گیری می شود. در این جا سیستم برق به وسیله مجموعه معادله های جبری و دیفرانسیل شرح داده شده است. تثبیت کننده های سیستم برق طراحی شده تا از متغیرهای قابل اندازه گیری کیفیت و متغیرهای جبری که سیستم فاسور اندازه گیری کند (SPMS) واحدهای اندازه گیری فاسور (DMU) در انتهای هر ژنراتور نصب شده است.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 17      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: --   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Modeling and Simulation for Green and Renewable Energy

عنوان فارسی: مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

چکیده فارسی:

این مقاله در مورد کاربرد شبیه سازی و مدل سازی مراحل طراحی و بازبینی انرژی قابل تجدید و خام (تازه ) است.ابتدا در این مقاله نقش انرژی الکتریکی بحث خواهد شد و پس از آن نمونه هایی که در آن شبیه سازی و مدل سازی بکار گرفته شده ارائه خواهد شد.نمونه های شبیه سازی شامل نیروی مادی و نیروی خورشیدی، وسایل چندگانه الکتریکی و باطری سوخت است.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 19      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: --   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Biosensors for marine applications

We all need the sea, but does the sea need biosensors?

عنوان فارسی: حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی، همه ی ما به دریا نیاز داریم، اما آیا دریا به حسگرهای زیستی احتیاج دارد؟

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، توضیح کاربردهای معقول دریایی با ارائه ی یک بررسی از استراتژی های محاسباتی که در حال حاضر به کار می رود، می باشد که برخی از تکنولوژی های موجود مرتبط همچنین شرایط ابزارشناسی برای حسگرهای دریایی خلاصه کرده است و به آنچه که در آینده ممکن است در ادامه ی نیازها و پیشرفت ها به دست آید، تلاش می کند. مناطق اجرایی که مورد بررسی قرار گرفتند، ائتروفیکاسیون، تشخیص موجودات، ایمنی غذایی، مواد آلاینده، فلزات کم نیاز و سم شناسی طبیعی می باشند. یافته هایی از این بررسی ها توصیف شده اند.

صفحه انگلیسی: 11      صفحه فارسی: 21      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2005   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Philosophy of  Sport in  Belgium  and  the  Netherlands: History and  Characteristics

عنوان فارسی: فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

چکیده فارسی:

اکنون به مدت چند دهه است که فلسفه ورزش یک حوزه علمی در زمینه فلسفه شده است. چندین مجله در این زمینه وجود دارد و سازمان ها و کنفرانس هایی برای بحث در مورد عنوان های متعدد تشکیل یافته است. فلسفه ورزش ، روش زنده ای است که یک دامنه وسیعی از عناوین را بحث می کند و شامل سوالات اخلاقی عملی مانند دوپینگ و تقویت کردن و سوالاتی مرتبط با تمرینات ورزشی در جامعه ،  همچنین سوالات انتزاعی تر با توجه به ارزش های درونی ورزش و ماهیت خود ورزش می باشد.

صفحه انگلیسی: 12      صفحه فارسی: 21      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Enhancing Forehand Acquisition in Table Tennis: The Role of Mental Practice

عنوان فارسی: افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

چکیده فارسی:

هدف اصلی مطالعه حاضر این است که مشخص سازد آیا تمرین ذهنی در آماده سازی عمل استفاده از فورهند در تنیس روی میز تأثیر گذار است و یا اینکه یک تکنیک از تمرکز خارجی تأثیر گذارتر است. مطالعات تمرکزی نشان می دهد که زمان ایجاد یک حرکت هدف دار، به کارگیری مناسب ابزار را شامل می شود. تمرین ذهنی بایستی برروی یک مرکز خارجی و تأثیر حرکت (حرکت راکت) تمرکز نماید و نه به یک تمرکز دور تر مثل خط سیر توپ تنیس. نتایج نشان داد که گروهی که همراه با تمرین ذهنی بر روی خط سیر توپ و حرکت راکت تمرکز نمودند نسبت به گروه کنترل که همان کار را انجام دادند تأثیرگذارتر بود. اما گروه دوم (کنترل)از یک فاز قبلی تمرین ذهنی کمک گرفتند. همچنین تمرین ذهنی بر روی خط سیر توپ و حرکت توپ از تمرین ذهنی بر روی حرکت توپ تأثیر گذارتر بود.

صفحه انگلیسی: 9      صفحه فارسی: 13      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2008   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلروتیم اسکلروتینیا

تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلروتیم اسکلروتینیا

تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلروتیم اسکلروتینیا

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Changes in antioxidant systems in soybean as affected by Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

عنوان فارسی: تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلروتیم اسکلروتینیا

چکیده فارسی:

تغییرات در سیستم های آنتی اکسیداندر سویا تحت تاثیر اسکلروتیم 12،24،48 و 72 ساعت بعد از مایه کوبی بررسی شده بود:

تولید سوپر اکسید و ریشه های هیدروکسیل در کنار هم با تولید malonyldialdehyde محصول نهایی پری اکسیداسیون لیپد ارزیابی شده بود.چندین پارامتر آنزیمی و غیر آنزیمی همچنان فعالیت dismutesسوپر اکسید آنزیم های آنتی اکسیدان و پری اکسید های pyrogallolو guaiacol،گلوتاتیون،پروتئین های قابل حل و محتوای کلی کاروتنوئید کنترل شده بودند.نتایج نشان داد که ژنوتیپ های انفجار اکسایشی همچنین سیستم های متفاوت آنتی اکسیدان در واکنش به فشار زیستی به وسیله هجوم پاتوژن ایجاد شدند.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 17      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای ایران

بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای ایران

بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای ایران

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Gender representation in EFL materials: an analysis of English textbooks of Iranian high schools

عنوان فارسی: بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای ایران

چکیده فارسی:

مقاله ی حاضر تلاش می کند تا حوزه های مختلف گرایش جنسیتی در بازنمود زنان و مردان در 3 جلد کتاب انگلیسی تدریس شده در دبیرستان های ایرانی را مشخص کند. آزمون خی برای یافتن تعداد نام ها، اسامی، ضمیرها و صفت های مشخص شده برای زنان و مردان انجام گرفته بود. همچنین این آزمون برای تحقیق و بررسی اینکه زنان و مردان در آموزش، تمرین ها، و جملات رویدادهای کم و بیش برابری داشتند، انجام گرفته بود.

صفحه انگلیسی: 5      صفحه فارسی: 12      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Systematic risk and time scales: New evidence from an application of wavelet approach to the emerging Gulf stock markets

عنوان فارسی: بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی: مدارک جدید از برنامه ریزی کاربردی روش موج کوچک برای پیدایش بازارهای سهام خلیج

چکیده فارسی:

این مقاله در درجه ی اول تلاش می کند تا احتمال خطر نظام مند« بتا» را در مقیاس های زمانی متفاوت در زمینه ی پیدایش بازارهای سهم عادی شورای همکاری خلیج(GCC) با به کاربردن روشی نسبتاً جدید در امور مالی که با عنوان تجزیه و تحلیل های موج کوچک شناخته می شود، می باشد. نتایج نشان می دهد که در ضرایب متوسط بتا در همه ی کشورهای GCC، یک گرایش چند مقیاسی وجود دارد.

صفحه انگلیسی: 9      صفحه فارسی: 29      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در سه شاخصه آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو

بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در سه شاخصه آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو

بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در سه شاخصه آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو

مقاله بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در سه شاخصه آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو در 25 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد. 

 

چکيده

 

اين پژوهش يک پژوهش بنيادي است که هدف آن بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو در سال تحصيلي 94-93 مي باشد. در اين پژوهش از يک نمونه 80 نفري از دانشجويان دختر و پسر (40 دختر و 40 پسر) دانشگاه پيام نور ياري گرفته شده است. از دانشجويان خواسته شد تا پرسشنامه DSQ (پرسشنامه مکانيزمهاي دفاعي) را پرکنند. نتايج نشان داد مکانيزمهاي سرکوب و دليل تراشي بيشترين مکانيزمهاي مورد استفاده بوده و شاخصه آن نيز کاهش اضطراب و به خصوص اضطراب امتحان مي باشد.

 


مقاله با ترجمه فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

مقاله با ترجمه فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

مقاله با ترجمه فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

A remote sensing study of active folding and faulting in southern Kerman province, S.E. Iran

عنوان فارسی: بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

چکیده فارسی:

مشاهدات ريخت شناسي زمين، يک منطقه چين خورده و رانشي مورب اصلي را در جنوب غربي ايران و استان کرمان آشکار مي کند. گسل هاي فعال براي ارتباط يافتن با گسل ضربه اي- لغزشي سمت راست کناره ي سبزواران در جنوب شرقي ايران در گسله هاي ضربه اي – لغزشي در داخل کشور آشکار مي شود و ممکن است روش هاي طبقه بندي شکاف سمت راست کناري بين کوههاي زاگرس و مکران در يک ناحيه ي وسيع تر از مرکز ايران را فراهم کند.

صفحه انگلیسی: 15      صفحه فارسی: 41      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2006   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله ترجمه شده تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله ترجمه شده تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله ترجمه شده تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Coastline change detection using remote sensing

عنوان فارسی: تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

چکیده فارسی:

ساحل محیط منحصر به فردی است که اتمسفر، هیدروسفر و لیتوسفر در آنجا با یکدیگر تماس برقرار می کنند. خط ساحلی یکی از مهمترین ویژگی های خطی در سطح زمین می باشد که یک ماهیت پویایی را نشان می دهد. منطقه ی ساحلی و کنترل محیطی آن نیازمند اطلاعاتی درباره ی خطوط ساحلی و تغییرات آن می باشد. این مقاله، روش های فعلی تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای را نشان می دهد. بر اساس مزایا و نتایج این روش ها، روش جدیدی ایجاد شده است.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 13      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2007   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی دستگاه قلبی عروقی

پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی دستگاه قلبی عروقی

پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی دستگاه قلبی عروقی

پاورپوینت انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Cardiovascular System

عنوان فارسی: دستگاه قلبی عروقی

چکیده فارسی:

دکتر فیلیپ.ال.پوکورسکی

دانشگاه میشیگان-دیربورن

دانشکده بیولوژی

اسلاید انگلیسی: 35      صفحه فارسی: 35      فرمت: پاورپوینت pptx قابل ویرایش    سال: ---   تعداد فایل: 2 (PPT انگلیسی و PPT فارسی)

 


مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

MANAGING EARNINGS SURPRISES IN THE U. S. VERSUS 12 OTHER COUNTRIES

عنوان فارسی: مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

چکیده فارسی:

توزيع سودهاي شگفت اور  در آمريكا را با دوازده كشور ديگر مقايسه مي كنيم. ما از مديران آمريكا توقع داريم، حوادث غير منتظره درآمد را به خاطر اختلاف در حاكميت شركت آمريكا و محيطهاي حقوقي در مقابل 12 كشور ديگر مديريت كنند. تأكيد زياد بر عملكرد قيمت سهام در آمريكا كه با افزايش سريع سهام و راه هاي انتخابي مديران آمريكا و افزايش دادخواهي با افت قيمت سهام همراه است، باعث مي شود از مديران آمريكا توقع داشته باشيم كه حوادث غير منتظره درآمد را در مقابل مديران غير آمريكايي مديريت كنيم و اين توقع در سالهاي اخير افزايش يافته است. دلايل ما طبق انتظاراتمان است. ما درباره تحقق يافته هايمان براي سياست عمومي جهت بررسي سودهای شگفت انگیز بحث مي كنيم.

صفحه انگلیسی: 41      صفحه فارسی: 42      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2000   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)

 


ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های بازمانده در کوههای مدیترانه

ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های بازمانده در کوههای مدیترانه

ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های بازمانده در کوههای مدیترانه

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Age structure of Juniperus communis L. in the Iberian peninsula: Conservation of remnant populations in Mediterranean mountains

عنوان فارسی: ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های بازمانده در کوههای مدیترانه

چکیده فارسی:

ساختار جمعیت شناسی جمعیت های سروکوهی کامونیس ال را در ارتفاعات کوههای مدیترانه از جنوب غربی اسپانیا به خاطر تحلیل قدرت زیستی جمعیت آن تعیین کردیم. به همین دلیل، ساختار سنی این جمعیت های مدیترانه ای را با آن جمعیت شمالی اسپانیایی (آتلانتیک) ودر یک مقیاس محلی جمعیت هایی از زیستگاه های مختلف را در رشته کوهها تعیین کردیم. جمعیت از شمال اسپانیا، سارختارهای سنی با جمعیت زیاد را در مراحل جوانی نشان داد.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 18      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 1999   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)

 


بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي

بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي

بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي

مقاله بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي در 34 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش می باشد. 

 

چکيده

 

فشارهاي رواني در كنار هيجان‌هاي ناخوشايندي همچون اضطراب و افسردگي جزء لاينفك زندگي مدرن و بشر امروز به حساب مي‌آيد. تحولات سريع دنياي مدرن با همه رفاه و آسايش معجزه‌گونه‌اش، امري حياتي را مورد تخريب قرار داده، و آن روان آدمي است. مكانيسم‌هاي دفاعي فرايندهاي رواني ناهشيار هستند که مسئوليت محافظت از من را در مواجهه با شکل­هاي مختلف اضطراب بر عهده دارند (فرويد، 1923).

 

اين پژوهش يک پژوهش بنيادي است که هدف آن بررسي رابطه بين مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان داراي افسردگي و اختلال اضطرابي دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو با افراد عادي در سال تحصيلي 94-93 مي باشد. در اين پژوهش از يک نمونه 60 نفري از دانشجويان دختر و پسر (30 دختر و 30 پسر) دانشگاه پيام نور و 20 نفر افراد عادي که به طور تصادفي انتخاب شده بودند، ياري گرفته شده است. از دانشجويان خواسته شد تا پرسشنامه DSQ (پرسشنامه مکانيزمهاي دفاعي) را پرکنند.

 


بررسی تطبیقی نظام مالیاتی ایران با کشورهای ترکیه، آلمان، بنگلادش، الجزایر، افغانستان، پاکستان و اروگوئه

بررسی تطبیقی نظام مالیاتی ایران با کشورهای ترکیه، آلمان، بنگلادش، الجزایر، افغانستان، پاکستان و اروگوئه

بررسی تطبیقی نظام مالیاتی ایران با کشورهای ترکیه، آلمان، بنگلادش، الجزایر، افغانستان، پاکستان و اروگوئه

پروژه

بررسی تطبیقی نظام مالیاتی ایران با کشورهای ترکیه، آلمان، بنگلادش، الجزایر، افغانستان، پاکستان و اروگوئه در 105 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

نظام مالیاتی ایران

اقتصاددانان، مالیات را مقدار پول یا مالی می‌دانند که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می‌پردازند تا برای اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

در عصر حاضر یکی از پایه‌های استوار کشورداری، ترقی، پیشرفت و ارایه خدمات به مردم و دریافت مالیات است. دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان، امری طبیعی و براساس سیاست مالی است و در برخی کشورهای صنعتی جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومی از طریق مالیات‌ها، تأمین می‌شود و مردم نیز هیچ‌گونه واکنش منفی در برابر آن بروز نمی‌دهند.


تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت دانش

تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت دانش

تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت دانش

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Towards Customer Knowledge Management:  Integrating Customer Relationship Management and Knowledge Management Concepts

 

عنوان فارسی: تقارن مدیریت دانش مشتری:تلفیق مدیریت رابطه ی مشتری و مفاهیم مدیریت دانش

چکیده فارسی:

مفاهیم مدیریت رابطه ی مشتری ( CRM ) و مدیریت دانش ( KM ) اخیراً در تجارت و دنیای آکادمیک مورد توجه قرار گرفته است . هر دو رویکرد بر تخصیص منابع نسبت به فعالیت های موثر و پشتیبان تجارت تمرکز دارند تا مزایای اقتصادی تر و مناسب تری را به دست آورند.

 

صفحه انگلیسی: 12      صفحه فارسی: 47      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2002   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)

 


پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم­های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین در 92 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

تاریخچه بانک قوامین:

         بانک قوامین فعالیت خود را به نام صندوق قرض الحسنه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تأمین نیازها و بهبود توان مالی ارمغان آور امنیت و سبزپوشان نیروی انتظامی ایران در سال 1376 آغاز کرد.

        در بیستم شهریور ماه سال 1379 در فکر گسترش فعالیت ها و ارائه خدمات به آحاد مردم این صندوق به مؤسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین تغییر نام داد. و این سرمایه اولیه به میزان پنج میلیارد ریال از طرف بنیاد تعاون ناجا تأمین گردید و گستره فعالیت های اقتصادی خود را در میان آحاد مردم توسعه داد.


سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

مقاله ترجمه شده:

عنوان انگلیسی:

The Organizing Vision for Customer Relationship Management

عنوان فارسی: سازماندهی نگرش ها برای مدیریت روابط با مشتری

چکیده فارسی:

سازماندهی نگرش ها که توسط اسوانسون و رمیلر ( 1997) معرفی شد، روش بررسی نوآوری های سیستم های اطلاعاتی را از دیدگاه یک مؤسس بیان می دارد. مدیریت ارتباط با مشتری( CRM ) نوآوری سیستم اطلاعاتی می باشد که موضوع مهمی برای بسیاری از سازمان ها به شمار می رود؛ بررسی اخیر افیرس و اسوانسون (2001) بیان می کند که بیشتر از نیمی از پاسخ گویی های سازمان ها ممکن است در پردازش اجرای برخی شکل های تکنولوژی CRM باشد .

 

صفحه انگلیسی: 8      صفحه فارسی: 18      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: --   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)

 


عوامل محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها از نظر روانشناسی محیطی: بازبینی

عوامل محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها از نظر روانشناسی محیطی: بازبینی

عوامل محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها از نظر روانشناسی محیطی: بازبینی

مقاله ترجمه شده با مشخصات ذیل

عنوان انگلیسی:

The physical environment factors in preschools in terms of environmental psychology: a review 

عنوان فارسی: عوامل محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها از نظر روانشناسی محیطی: بازبینی

چکیده فارسی:

مقاله حاضر به ارائه توضیحی در رابطه با اهمیت روانشناسی محیط در پیش دبستانی ها می پردازد. رشته روانشناسی محیط، بر این نکته تأکید دارد که محیط فیزیکی چگونه بر احساسات و رفتارها تأثیر می گذارد. پیش دبستانی ها، سیستم هایی هستند که در آن ها، محیط فقط یکی از چند عامل متقابل آموزشی، فرهنگی اجتماعی، برنامه تحصیلی، انگیزشی و اجتماعی فرهنگی می باشد. محیط یادگیری اثربخش، ترکیبی از چندین عامل مختلف از جمله فضای کافی قابل استفاده، سرو صدا، شرایط محیطی، رنگ و نوردهی می باشد. پژوهش حاضر به ارائه مفاهیم ضمنی تحقیقات اخیر در رابطه با محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها و بازتاب آن ها در ادبیات در پرتو روانشناسی محیطی می پردازد.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 13      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2012   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)

 

 


مقاله ترجمه شده درمان گروهی برای موتیسم (خاموشی انتخابی)– گروه درمانی والدین و کودکان

مقاله ترجمه شده درمان گروهی برای موتیسم (خاموشی انتخابی)– گروه درمانی والدین و کودکان

مقاله ترجمه شده درمان گروهی برای موتیسم (خاموشی انتخابی)– گروه درمانی والدین و کودکان

عنوان انگلیسی:

Group therapy for selective mutism - A parents’ and children’s treatment group

عنوان فارسی: درمان گروهی برای موتیسم (خاموشی انتخابی)– گروه درمانی والدین و کودکان

چکیده فارسی:

هدف : ارزیابی معقول بودن درمان گروهی برای کودکان  موتیسم و والدین شان.

روش : 5 کودک ( میانگین 1-6 سال ) با تشخیص موتیسم در طول یک دوره ی هشت هفته ای با درمان گروهی انتخاب شده بود. والدین به طور همزمان با هدف فراهم کردن آموزش و مشاوره در کنترل خط مشی  موتیسم  در وضعیت های روزمره در یک گروه فرعی شرکت نمودند. 

نتایج : در پس از درمان، سطح همه بچه ها در بااطمینان صحبت کردن در مدرسه، درمانگاه و محیط های اجتماعی افزایش یافت. سطح اضطراب والدین از پس از درمان تا بعد از درمان با مقیاس های self-rating کاهش یافت.

صفحه انگلیسی: 8      صفحه فارسی: 17      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2008   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)

 


مقاله ترجمه شده مقدمه ای بر بهبود درخت

مقاله ترجمه شده مقدمه ای بر بهبود درخت

مقاله ترجمه شده مقدمه ای بر بهبود درخت

عنوان انگلیسی:

Introduction to Tree Improvement

عنوان فارسی: مقدمه ای بر بهبود درخت

چکیده فارسی:

یک برنامه رشد درخت شامل همه اعمال طراحی شده برای تولید هرچه مطلوب تر درختان می باشد.

هدف از بهبود درخت، به حداکثر رساندن یک گونه برای مکان هایی با امکان کشت (و از این رو بقای آن) می باشد 1) میزان رشد آن 3) مقاومت آن در برابر بیماری ها و 4) کاربرد نهایی درختان به عنوان الوار، چوب سوخت، علوفه، کوددهی خاک و غیره می باشد. 

صفحه انگلیسی: 25      صفحه فارسی: 24      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال:  1992 تعداد فایل: 2 (فارسی و انگلیسی)

 


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Philosophy of  Sport in  Belgium  and  the  Netherlands: History and  Characteristics

عنوان فارسی: فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

چکیده فارسی:

اکنون به مدت چند دهه است که فلسفه ورزش یک حوزه علمی در زمینه فلسفه شده است. چندین مجله در این زمینه وجود دارد و سازمان ها و کنفرانس هایی برای بحث در مورد عنوان های متعدد تشکیل یافته است. فلسفه ورزش ، روش زنده ای است که یک دامنه وسیعی از عناوین را بحث می کند و شامل سوالات اخلاقی عملی مانند دوپینگ و تقویت کردن و سوالاتی مرتبط با تمرینات ورزشی در جامعه ،  همچنین سوالات انتزاعی تر با توجه به ارزش های درونی ورزش و ماهیت خود ورزش می باشد.

صفحه انگلیسی: 12      صفحه فارسی: 21      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Enhancing Forehand Acquisition in Table Tennis: The Role of Mental Practice

عنوان فارسی: افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

چکیده فارسی:

هدف اصلی مطالعه حاضر این است که مشخص سازد آیا تمرین ذهنی در آماده سازی عمل استفاده از فورهند در تنیس روی میز تأثیر گذار است و یا اینکه یک تکنیک از تمرکز خارجی تأثیر گذارتر است. مطالعات تمرکزی نشان می دهد که زمان ایجاد یک حرکت هدف دار، به کارگیری مناسب ابزار را شامل می شود. تمرین ذهنی بایستی برروی یک مرکز خارجی و تأثیر حرکت (حرکت راکت) تمرکز نماید و نه به یک تمرکز دور تر مثل خط سیر توپ تنیس. نتایج نشان داد که گروهی که همراه با تمرین ذهنی بر روی خط سیر توپ و حرکت راکت تمرکز نمودند نسبت به گروه کنترل که همان کار را انجام دادند تأثیرگذارتر بود. اما گروه دوم (کنترل)از یک فاز قبلی تمرین ذهنی کمک گرفتند. همچنین تمرین ذهنی بر روی خط سیر توپ و حرکت توپ از تمرین ذهنی بر روی حرکت توپ تأثیر گذارتر بود.

صفحه انگلیسی: 9      صفحه فارسی: 13      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2008   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Philosophy of  Sport in  Belgium  and  the  Netherlands: History and  Characteristics

عنوان فارسی: فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

چکیده فارسی:

اکنون به مدت چند دهه است که فلسفه ورزش یک حوزه علمی در زمینه فلسفه شده است. چندین مجله در این زمینه وجود دارد و سازمان ها و کنفرانس هایی برای بحث در مورد عنوان های متعدد تشکیل یافته است. فلسفه ورزش ، روش زنده ای است که یک دامنه وسیعی از عناوین را بحث می کند و شامل سوالات اخلاقی عملی مانند دوپینگ و تقویت کردن و سوالاتی مرتبط با تمرینات ورزشی در جامعه ،  همچنین سوالات انتزاعی تر با توجه به ارزش های درونی ورزش و ماهیت خود ورزش می باشد.

صفحه انگلیسی: 12      صفحه فارسی: 21      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Enhancing Forehand Acquisition in Table Tennis: The Role of Mental Practice

عنوان فارسی: افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

چکیده فارسی:

هدف اصلی مطالعه حاضر این است که مشخص سازد آیا تمرین ذهنی در آماده سازی عمل استفاده از فورهند در تنیس روی میز تأثیر گذار است و یا اینکه یک تکنیک از تمرکز خارجی تأثیر گذارتر است. مطالعات تمرکزی نشان می دهد که زمان ایجاد یک حرکت هدف دار، به کارگیری مناسب ابزار را شامل می شود. تمرین ذهنی بایستی برروی یک مرکز خارجی و تأثیر حرکت (حرکت راکت) تمرکز نماید و نه به یک تمرکز دور تر مثل خط سیر توپ تنیس. نتایج نشان داد که گروهی که همراه با تمرین ذهنی بر روی خط سیر توپ و حرکت راکت تمرکز نمودند نسبت به گروه کنترل که همان کار را انجام دادند تأثیرگذارتر بود. اما گروه دوم (کنترل)از یک فاز قبلی تمرین ذهنی کمک گرفتند. همچنین تمرین ذهنی بر روی خط سیر توپ و حرکت توپ از تمرین ذهنی بر روی حرکت توپ تأثیر گذارتر بود.

صفحه انگلیسی: 9      صفحه فارسی: 13      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2008   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Systematic risk and time scales: New evidence from an application of wavelet approach to the emerging Gulf stock markets

عنوان فارسی: بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی: مدارک جدید از برنامه ریزی کاربردی روش موج کوچک برای پیدایش بازارهای سهام خلیج

چکیده فارسی:

این مقاله در درجه ی اول تلاش می کند تا احتمال خطر نظام مند« بتا» را در مقیاس های زمانی متفاوت در زمینه ی پیدایش بازارهای سهم عادی شورای همکاری خلیج(GCC) با به کاربردن روشی نسبتاً جدید در امور مالی که با عنوان تجزیه و تحلیل های موج کوچک شناخته می شود، می باشد. نتایج نشان می دهد که در ضرایب متوسط بتا در همه ی کشورهای GCC، یک گرایش چند مقیاسی وجود دارد.

صفحه انگلیسی: 9      صفحه فارسی: 29      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله ترجمه شده بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Systematic risk and time scales: New evidence from an application of wavelet approach to the emerging Gulf stock markets

عنوان فارسی: بررسی تحلیل های مالی بین المللی احتمال خطر نظام مند و مقیاس های زمانی: مدارک جدید از برنامه ریزی کاربردی روش موج کوچک برای پیدایش بازارهای سهام خلیج

چکیده فارسی:

این مقاله در درجه ی اول تلاش می کند تا احتمال خطر نظام مند« بتا» را در مقیاس های زمانی متفاوت در زمینه ی پیدایش بازارهای سهم عادی شورای همکاری خلیج(GCC) با به کاربردن روشی نسبتاً جدید در امور مالی که با عنوان تجزیه و تحلیل های موج کوچک شناخته می شود، می باشد. نتایج نشان می دهد که در ضرایب متوسط بتا در همه ی کشورهای GCC، یک گرایش چند مقیاسی وجود دارد.

صفحه انگلیسی: 9      صفحه فارسی: 29      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)

 


پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم­های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین در 92 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

تاریخچه بانک قوامین:

         بانک قوامین فعالیت خود را به نام صندوق قرض الحسنه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تأمین نیازها و بهبود توان مالی ارمغان آور امنیت و سبزپوشان نیروی انتظامی ایران در سال 1376 آغاز کرد.

        در بیستم شهریور ماه سال 1379 در فکر گسترش فعالیت ها و ارائه خدمات به آحاد مردم این صندوق به مؤسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین تغییر نام داد. و این سرمایه اولیه به میزان پنج میلیارد ریال از طرف بنیاد تعاون ناجا تأمین گردید و گستره فعالیت های اقتصادی خود را در میان آحاد مردم توسعه داد.


پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین

پروژه شناخت سیستم­های اطلاعاتی حسابداری بانک قوامین در 92 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

تاریخچه بانک قوامین:

         بانک قوامین فعالیت خود را به نام صندوق قرض الحسنه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تأمین نیازها و بهبود توان مالی ارمغان آور امنیت و سبزپوشان نیروی انتظامی ایران در سال 1376 آغاز کرد.

        در بیستم شهریور ماه سال 1379 در فکر گسترش فعالیت ها و ارائه خدمات به آحاد مردم این صندوق به مؤسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین تغییر نام داد. و این سرمایه اولیه به میزان پنج میلیارد ریال از طرف بنیاد تعاون ناجا تأمین گردید و گستره فعالیت های اقتصادی خود را در میان آحاد مردم توسعه داد.


چه کنيم دانش آموزان در خواندن و نوشتن کلماتي که اُ استثنا دارند، کمتر دچار مشکل شوند؟

چه کنيم دانش آموزان در خواندن و نوشتن کلماتي که اُ استثنا دارند، کمتر دچار مشکل شوند؟

چه کنيم دانش آموزان در خواندن و نوشتن کلماتي که اُ استثنا دارند، کمتر دچار مشکل شوند؟

عنوان درس پژوهي:

چه کنيم دانش آموزان در خواندن و نوشتن کلماتي که اُ استثنا دارند، کمتر دچار مشکل شوند؟

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه 50 ص

همراه با فرم های نقد و طرح درس های مربوطه  با فهرست زیر

فهرست مطالب

عنوان

صفحه