مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLE

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS

عنوان فارسی:

برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر (ایران) با استفاده از MicroLEIS DSS

چکیده:

سیستم پشتیبانی تصمیم، DSS MicroLEIS، برای ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی در منطقه اهر، آذربایجان شرقی استفاده شد. در این روش به منظور ایجاد استراتژی های مربوط به ارزیابی زمین در سطح منطقه ای، مانند تفکیک اراضی کشاورزی، بازسازی مناطق حاشیه ای، تنوع تناوب زراعی و  شناسایی زمینهای آسیب پذیر، 6 مدل ارزیابی زمین آگرواکولوژیکی (کشاورزی- زیست محیطی) تشکیل دهنده اجزا (ترکیبات) نرم افزار DSS انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از هر یک از مدل های ارزیابی در این کار تحقیقاتی ارائه و مورد بحث قرار گرفته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 10

تعداد صفحات فارسی: 32

سال مقاله: 2008

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی