مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Bridging the gap between academicians and practitioners on accountant competencies: an analysis of international education standards (IES) implementation on indonesia's accounting education

عنوان فارسی:

ارتباط شکاف (اختلاف نظر) بین دانشگاهیان و متخصصان در مورد صلاحیت حسابداران: آنالیز اجرای استانداردهای آموزش بین المللی (IES) در آموزش حسابداری اندونزی

چکیده:

هدف از این مقاله، توصیف و مقایسه صلاحیت حسابداران بر اساس دیدگاه های دانشگاهیان و متخصصان و تجزیه و تحلیل شکاف های بین دو گروه می باشد. سی متخصص و دانشگاهی رشته حسابداری ساکن جاکارتا و استان جاوای غربی به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. داده ها به وسیله اجرای پژوهش آنلاین جمع آوری شدند و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. تحقیقات نشان داد که شکاف ها بین متخصصان و دانشگاهیان در بررسی دانش حسابداری، مهارت ها و رفتارها وجود دارند.

تعداد صفحات انگلیسی: 8

تعداد صفحات فارسی: 17

سال مقاله: 2015

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی