مقاله ترجمه شده کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Application of Information Technology in Management Accounting Decision Making

عنوان فارسی:

کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم گیری حسابداری مدیریت

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی استفاده از فناوری اطلاعات در حسابداری مدیریت و هم چنین پتانسیل ها و ضعف های پذیرش فناوری اطلاعات در حسابداری اطلاعات می پردازد. فناوری اطلاعات متناوباً تغییر می کند و استانداردهای حسابداری برای سال های بسیاری بدون تغییر عمده ای ثابت باقی می مانند. فناوری اطلاعات و حسابداری مدیریت برای سازمان های بزرگ و کوچک حیاتی هستند. سازمان ها و انجمن های حسابداری بر نیاز به تغییر در آموزش حسابداران با افزایش دانش سیستم های اطلاعاتی و دانش فناوری اطلاعات تاکید دارند.

تعداد صفحات انگلیسی: 16

تعداد صفحات فارسی: 26

سال مقاله: 2012

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی