مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Modeling and Simulation for Green and Renewable Energy

عنوان فارسی: مدل سازی و شبیه سازی انرژی خام(سبز) و تجدیدپذیر

چکیده فارسی:

این مقاله در مورد کاربرد شبیه سازی و مدل سازی مراحل طراحی و بازبینی انرژی قابل تجدید و خام (تازه ) است.ابتدا در این مقاله نقش انرژی الکتریکی بحث خواهد شد و پس از آن نمونه هایی که در آن شبیه سازی و مدل سازی بکار گرفته شده ارائه خواهد شد.نمونه های شبیه سازی شامل نیروی مادی و نیروی خورشیدی، وسایل چندگانه الکتریکی و باطری سوخت است.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 19      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: --   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)