مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Biosensors for marine applications

We all need the sea, but does the sea need biosensors?

عنوان فارسی: حسگرهای زیستی برای کاربردهای دریایی، همه ی ما به دریا نیاز داریم، اما آیا دریا به حسگرهای زیستی احتیاج دارد؟

چکیده فارسی:

هدف این مقاله، توضیح کاربردهای معقول دریایی با ارائه ی یک بررسی از استراتژی های محاسباتی که در حال حاضر به کار می رود، می باشد که برخی از تکنولوژی های موجود مرتبط همچنین شرایط ابزارشناسی برای حسگرهای دریایی خلاصه کرده است و به آنچه که در آینده ممکن است در ادامه ی نیازها و پیشرفت ها به دست آید، تلاش می کند. مناطق اجرایی که مورد بررسی قرار گرفتند، ائتروفیکاسیون، تشخیص موجودات، ایمنی غذایی، مواد آلاینده، فلزات کم نیاز و سم شناسی طبیعی می باشند. یافته هایی از این بررسی ها توصیف شده اند.

صفحه انگلیسی: 11      صفحه فارسی: 21      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2005   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)