مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Philosophy of  Sport in  Belgium  and  the  Netherlands: History and  Characteristics

عنوان فارسی: فلسفه ورزش در بلژیک و هلند:تاریخچه و ویژگی ها

چکیده فارسی:

اکنون به مدت چند دهه است که فلسفه ورزش یک حوزه علمی در زمینه فلسفه شده است. چندین مجله در این زمینه وجود دارد و سازمان ها و کنفرانس هایی برای بحث در مورد عنوان های متعدد تشکیل یافته است. فلسفه ورزش ، روش زنده ای است که یک دامنه وسیعی از عناوین را بحث می کند و شامل سوالات اخلاقی عملی مانند دوپینگ و تقویت کردن و سوالاتی مرتبط با تمرینات ورزشی در جامعه ،  همچنین سوالات انتزاعی تر با توجه به ارزش های درونی ورزش و ماهیت خود ورزش می باشد.

صفحه انگلیسی: 12      صفحه فارسی: 21      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)