تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلروتیم اسکلروتینیا

تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلروتیم اسکلروتینیا

تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلروتیم اسکلروتینیا

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Changes in antioxidant systems in soybean as affected by Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

عنوان فارسی: تغییرات در سیستم های آنتی اکسیدان (پاراکسا)در سویا تحت تاثیر اسکلروتیم اسکلروتینیا

چکیده فارسی:

تغییرات در سیستم های آنتی اکسیداندر سویا تحت تاثیر اسکلروتیم 12،24،48 و 72 ساعت بعد از مایه کوبی بررسی شده بود:

تولید سوپر اکسید و ریشه های هیدروکسیل در کنار هم با تولید malonyldialdehyde محصول نهایی پری اکسیداسیون لیپد ارزیابی شده بود.چندین پارامتر آنزیمی و غیر آنزیمی همچنان فعالیت dismutesسوپر اکسید آنزیم های آنتی اکسیدان و پری اکسید های pyrogallolو guaiacol،گلوتاتیون،پروتئین های قابل حل و محتوای کلی کاروتنوئید کنترل شده بودند.نتایج نشان داد که ژنوتیپ های انفجار اکسایشی همچنین سیستم های متفاوت آنتی اکسیدان در واکنش به فشار زیستی به وسیله هجوم پاتوژن ایجاد شدند.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 17      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)