بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای ایران

بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای ایران

بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای ایران

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Gender representation in EFL materials: an analysis of English textbooks of Iranian high schools

عنوان فارسی: بازنمود جنسیتی در مواد EFL : تجزیه و تحلیل کتب انگلیسی دبیرستانهای ایران

چکیده فارسی:

مقاله ی حاضر تلاش می کند تا حوزه های مختلف گرایش جنسیتی در بازنمود زنان و مردان در 3 جلد کتاب انگلیسی تدریس شده در دبیرستان های ایرانی را مشخص کند. آزمون خی برای یافتن تعداد نام ها، اسامی، ضمیرها و صفت های مشخص شده برای زنان و مردان انجام گرفته بود. همچنین این آزمون برای تحقیق و بررسی اینکه زنان و مردان در آموزش، تمرین ها، و جملات رویدادهای کم و بیش برابری داشتند، انجام گرفته بود.

صفحه انگلیسی: 5      صفحه فارسی: 12      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2010   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)