بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در سه شاخصه آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو

بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در سه شاخصه آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو

بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در سه شاخصه آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو

مقاله بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در سه شاخصه آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو در 25 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد. 

 

چکيده

 

اين پژوهش يک پژوهش بنيادي است که هدف آن بررسي و مقايسه مکانيزمهاي دفاعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان ماکو در سال تحصيلي 94-93 مي باشد. در اين پژوهش از يک نمونه 80 نفري از دانشجويان دختر و پسر (40 دختر و 40 پسر) دانشگاه پيام نور ياري گرفته شده است. از دانشجويان خواسته شد تا پرسشنامه DSQ (پرسشنامه مکانيزمهاي دفاعي) را پرکنند. نتايج نشان داد مکانيزمهاي سرکوب و دليل تراشي بيشترين مکانيزمهاي مورد استفاده بوده و شاخصه آن نيز کاهش اضطراب و به خصوص اضطراب امتحان مي باشد.