مقاله با ترجمه فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

مقاله با ترجمه فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

مقاله با ترجمه فارسی بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

A remote sensing study of active folding and faulting in southern Kerman province, S.E. Iran

عنوان فارسی: بررسي سنجش از دور چين خوردگي و گسل فعال در جنوب استان کرمان

چکیده فارسی:

مشاهدات ريخت شناسي زمين، يک منطقه چين خورده و رانشي مورب اصلي را در جنوب غربي ايران و استان کرمان آشکار مي کند. گسل هاي فعال براي ارتباط يافتن با گسل ضربه اي- لغزشي سمت راست کناره ي سبزواران در جنوب شرقي ايران در گسله هاي ضربه اي – لغزشي در داخل کشور آشکار مي شود و ممکن است روش هاي طبقه بندي شکاف سمت راست کناري بين کوههاي زاگرس و مکران در يک ناحيه ي وسيع تر از مرکز ايران را فراهم کند.

صفحه انگلیسی: 15      صفحه فارسی: 41      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2006   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)