مقاله ترجمه شده تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله ترجمه شده تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله ترجمه شده تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Coastline change detection using remote sensing

عنوان فارسی: تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

چکیده فارسی:

ساحل محیط منحصر به فردی است که اتمسفر، هیدروسفر و لیتوسفر در آنجا با یکدیگر تماس برقرار می کنند. خط ساحلی یکی از مهمترین ویژگی های خطی در سطح زمین می باشد که یک ماهیت پویایی را نشان می دهد. منطقه ی ساحلی و کنترل محیطی آن نیازمند اطلاعاتی درباره ی خطوط ساحلی و تغییرات آن می باشد. این مقاله، روش های فعلی تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای را نشان می دهد. بر اساس مزایا و نتایج این روش ها، روش جدیدی ایجاد شده است.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 13      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2007   تعداد فایل: 2 (PDF انگلیسی و DOC فارسی)