مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

MANAGING EARNINGS SURPRISES IN THE U. S. VERSUS 12 OTHER COUNTRIES

عنوان فارسی: مديريت سودهای شگفت آور در آمريكا در مقابل 12 كشور ديگر

چکیده فارسی:

توزيع سودهاي شگفت اور  در آمريكا را با دوازده كشور ديگر مقايسه مي كنيم. ما از مديران آمريكا توقع داريم، حوادث غير منتظره درآمد را به خاطر اختلاف در حاكميت شركت آمريكا و محيطهاي حقوقي در مقابل 12 كشور ديگر مديريت كنند. تأكيد زياد بر عملكرد قيمت سهام در آمريكا كه با افزايش سريع سهام و راه هاي انتخابي مديران آمريكا و افزايش دادخواهي با افت قيمت سهام همراه است، باعث مي شود از مديران آمريكا توقع داشته باشيم كه حوادث غير منتظره درآمد را در مقابل مديران غير آمريكايي مديريت كنيم و اين توقع در سالهاي اخير افزايش يافته است. دلايل ما طبق انتظاراتمان است. ما درباره تحقق يافته هايمان براي سياست عمومي جهت بررسي سودهای شگفت انگیز بحث مي كنيم.

صفحه انگلیسی: 41      صفحه فارسی: 42      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2000   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)