ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های بازمانده در کوههای مدیترانه

ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های بازمانده در کوههای مدیترانه

ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های بازمانده در کوههای مدیترانه

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی:

Age structure of Juniperus communis L. in the Iberian peninsula: Conservation of remnant populations in Mediterranean mountains

عنوان فارسی: ساختار سنی سروکوهی کامونیس ال در شبه جزیره ی ایبری حفاظت جمعیت های بازمانده در کوههای مدیترانه

چکیده فارسی:

ساختار جمعیت شناسی جمعیت های سروکوهی کامونیس ال را در ارتفاعات کوههای مدیترانه از جنوب غربی اسپانیا به خاطر تحلیل قدرت زیستی جمعیت آن تعیین کردیم. به همین دلیل، ساختار سنی این جمعیت های مدیترانه ای را با آن جمعیت شمالی اسپانیایی (آتلانتیک) ودر یک مقیاس محلی جمعیت هایی از زیستگاه های مختلف را در رشته کوهها تعیین کردیم. جمعیت از شمال اسپانیا، سارختارهای سنی با جمعیت زیاد را در مراحل جوانی نشان داد.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 18      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 1999   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)