عوامل محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها از نظر روانشناسی محیطی: بازبینی

عوامل محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها از نظر روانشناسی محیطی: بازبینی

عوامل محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها از نظر روانشناسی محیطی: بازبینی

مقاله ترجمه شده با مشخصات ذیل

عنوان انگلیسی:

The physical environment factors in preschools in terms of environmental psychology: a review 

عنوان فارسی: عوامل محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها از نظر روانشناسی محیطی: بازبینی

چکیده فارسی:

مقاله حاضر به ارائه توضیحی در رابطه با اهمیت روانشناسی محیط در پیش دبستانی ها می پردازد. رشته روانشناسی محیط، بر این نکته تأکید دارد که محیط فیزیکی چگونه بر احساسات و رفتارها تأثیر می گذارد. پیش دبستانی ها، سیستم هایی هستند که در آن ها، محیط فقط یکی از چند عامل متقابل آموزشی، فرهنگی اجتماعی، برنامه تحصیلی، انگیزشی و اجتماعی فرهنگی می باشد. محیط یادگیری اثربخش، ترکیبی از چندین عامل مختلف از جمله فضای کافی قابل استفاده، سرو صدا، شرایط محیطی، رنگ و نوردهی می باشد. پژوهش حاضر به ارائه مفاهیم ضمنی تحقیقات اخیر در رابطه با محیط فیزیکی در پیش دبستانی ها و بازتاب آن ها در ادبیات در پرتو روانشناسی محیطی می پردازد.

صفحه انگلیسی: 6      صفحه فارسی: 13      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2012   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)