مقاله ترجمه شده درمان گروهی برای موتیسم (خاموشی انتخابی)– گروه درمانی والدین و کودکان

مقاله ترجمه شده درمان گروهی برای موتیسم (خاموشی انتخابی)– گروه درمانی والدین و کودکان

مقاله ترجمه شده درمان گروهی برای موتیسم (خاموشی انتخابی)– گروه درمانی والدین و کودکان

عنوان انگلیسی:

Group therapy for selective mutism - A parents’ and children’s treatment group

عنوان فارسی: درمان گروهی برای موتیسم (خاموشی انتخابی)– گروه درمانی والدین و کودکان

چکیده فارسی:

هدف : ارزیابی معقول بودن درمان گروهی برای کودکان  موتیسم و والدین شان.

روش : 5 کودک ( میانگین 1-6 سال ) با تشخیص موتیسم در طول یک دوره ی هشت هفته ای با درمان گروهی انتخاب شده بود. والدین به طور همزمان با هدف فراهم کردن آموزش و مشاوره در کنترل خط مشی  موتیسم  در وضعیت های روزمره در یک گروه فرعی شرکت نمودند. 

نتایج : در پس از درمان، سطح همه بچه ها در بااطمینان صحبت کردن در مدرسه، درمانگاه و محیط های اجتماعی افزایش یافت. سطح اضطراب والدین از پس از درمان تا بعد از درمان با مقیاس های self-rating کاهش یافت.

صفحه انگلیسی: 8      صفحه فارسی: 17      فرمت: ورد doc قابل ویرایش    سال: 2008   تعداد فایل: 2 (pdf انگلیسی و word فارسی)